velikost textu

Občanskoprávní odpovědnost a ochrana lékaře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Občanskoprávní odpovědnost a ochrana lékaře
Název v angličtině:
Civil liability and protection of a doctor
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Hana Jozová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
176780
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lékař, odpovědnost, zdravotní služby
Klíčová slova v angličtině:
doctor, responsibility, liability, health care services
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá otázkami prevence a vzniku občanskoprávní odpovědnosti specificky ve vztahu k výkonu lékařského povolání. Autorka upozorňuje na nejčastější úskalí a rizika lékařské praxe a v té souvislosti hledá možnosti předcházení vzniku občanskoprávní odpovědnosti. O poskytování zdravotních služeb za specifických okolností pojednává zvláštní kapitola. Ve zbývající části se práce věnuje problematice náhrady škody, resp. nemajetkové újmy na zdraví a obraně lékaře při neodůvodněných nárocích pacienta.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the issues of prevention and creation of civil liability specifically in relation to performance of the medical profession. The author draws attention to the most common pitfalls and risks of the medical practise and in that context seeks possibilities to avoid creation of civil liability. A separate chapter deal with providing healthcare services under specific circumstances. The remaining part of this thesis deals with the issues of compensation of damages, respectively non-proprietary damages to health and the defence of the doctor against unjustified claims of the patient.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Jozová 929 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Jozová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Jozová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 331 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB