velikost textu

Právní režim hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní režim hlubinného úložiště radioaktivního odpadu
Název v angličtině:
Legal regulation of a deep geological repository of nuclear waste
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Valentina Němec
Vedoucí:
JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Id práce:
176771
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jaderné právo, hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, atomový zákon
Klíčová slova v angličtině:
nuclear law, deep geological repositury of nuclear waste, Atomic Act
Abstrakt:
Právní režim hlubinného úložiště radioaktivních odpadů Abstrakt Práce se zabývá právním režimem hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v českém právním řádu. Cílem práce je shrnout správněprávní aspekty přípravy, výstavby, provozu a ukončení provozu hlubinného úložiště a současně provést analýzu právní úpravy vztahující se k hlubinnému úložišti. Tomuto cíli odpovídá i členění práce dle jednotlivých fází realizace projektu hlubinného úložiště. V první části jsou po úvodu definovány stěžejní pojmy v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a jejích ukládání. Druhá část práce podává výklad k právní úpravě vztahující se k hlubinnému úložišti, a to jak na mezinárodní, tak i na evropské a vnitrostátní úrovni, přičemž v rámci úpravy vnitrostátní je věnována pozornost novému atomovému zákonu a jeho stručné charakteristice. Součástí kapitoly věnované vnitrostátní úpravě je rovněž charakteristika jaderného práva a vzájemného vztahu mezi právními předpisy, které upravují problematiku související s hlubinným úložištěm. Následuje třetí část, jejímž obsahem je institucionální a finanční zabezpečení záměru hlubinného úložiště. Do této části je rovněž zařazen stručný výklad o příspěvcích poskytovaných na základě atomového zákona obcím. Část čtvrtá shrnuje správní procesy v rámci přípravy hlubinného úložiště, a to dle právních předpisů horního, stavebního a jaderného práva. Součástí tohoto pojednání je výklad o novém institutu stavebního práva – společném povolení dle stavebního zákona. Záměrem páté části je shrnout procesy spojené s uvedením hlubinného úložiště do provozu a samotným provozem, včetně kolaudace tohoto zařízení dle stavebního zákona a správního dozoru dle atomového zákona. Šestá část je věnována uzavření hlubinného úložiště a procesům s tím souvisejícím. V poslední, sedmé části, práce shrnuje aktuální stav realizace záměru hlubinného úložiště, včetně aktuálních rozsudků Městského soudu v Praze o žalobách proti rozhodnutí o stanovení průzkumného území.
Abstract v angličtině:
Legal regulation of a deep geological repository of nuclear waste Abstract The topic of the thesis is the legal regulation of a deep geological repository of nuclear waste in the legal system of the Czech Republic. The thesis aims to summarize the administrative law aspects of preparation, construction, operation and termination of operation regarding the deep geological repository, while simultaneously analyzing legislation regulating the deep geological repository. The structure of the thesis corresponds with this aim, and reflects the phases of preparation and existence of the repository. First part of the thesis, following the introduction, defines the principal legal terms in nuclear waste handling and its disposal. The second part is dedicated to the legislation regarding the repository, including international and European legislation as well as national legislation. In this part, the thesis briefly characterizes the new Atomic Act. The chapter about the national legislation also contains a characteristic of Nuclear Law and mutual relations between regulations regarding the repository. The third part contains institutional and financial aspects regarding the repository. A brief analysis of subsidies provided to regions according to the Atomic Act is included in this part. The fourth part summarizes administrative processes occurring during the preparation of the construction of the repository according to regulations of Construction Law, Nuclear Law and Mining Law. This part comments a new legal institute of the Construction Law – joint permission as regulated by the Construction Act. The aim of the fifth part is to summarize processes connected to permitting the operation of the repository as well as the operation itself. The sixth part is dedicated to the termination of operation of the repository and the administrative processes connected to it. The last, seventh part, describes the current phase of realization of the repository, including recent judgments of the Municipal Court in Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Valentina Němec 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Valentina Němec 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Valentina Němec 227 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Valentina Němec 168 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 1.23 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 152 kB