velikost textu

Závěť se zvláštním zřetelem k svěřenskému nástupnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Závěť se zvláštním zřetelem k svěřenskému nástupnictví
Název v angličtině:
Testament with a special focus on fideicomissum
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Magdalena Bártová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
176706
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dědění, závěť, svěřenské nástupnictví
Klíčová slova v angličtině:
Inheritance, testament, fideicomissum
Abstrakt:
Abstrakt V rigorózní práci je zpracováno téma dědění ze závěti, které je doplněno o nový institut v rámci úpravy dědického práva – svěřenské nástupnictví. Obsah práce je rozčleněn do pěti hlavních kapitol, přičemž je postupováno od obecného výkladu dědického práva s přihlédnutím k historii, neboť především dědické právo je jedno z odvětví občanského práva, které doznalo velkých změn v rámci rekodifikace občanského práva a navrací se zpět k institutům, které dosavadní právní úprava neznala. Úvod práce je věnován vysvětlení základních pojmů v rámci problematiky dědického práva, jsou zde rozvedeny zásady, principy a funkce dědického práva a zařazení v rámci právní úpravy. Část práce, která je věnována historickému výkladu je zaměřena na úpravu testamentární dědické posloupnosti v římskému právu a poté rozebrány úpravy závěti v rámci Všeobecného občanského zákoníku, občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. a předchozího občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Následně už je podrobně rozpracováno hlavní téma, tedy dědění ze závěti dle nynější právní úpravy v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Úvod této kapitoly je věnován samotnému pojmu závěť, předpoklady pro její platnost, v jakých formách lze závěť pořizovat a následně přiblíženy vedlejší doložky v závěti, tedy podmínky, doložení času či příkaz a také povolání vykonavatele závěti. Součástí této kapitoly je centrální evidence závětí, kterou lze jistě označit za pokrok v této oblasti a která představuje jistotu pro pořizovatele. Dále je přiblížena problematika vydědění, které často bývá součástí listiny o posledním pořízení. Závěr čtvrté kapitoly vymezuje, jak lze závěť zrušit a dále je zde zařazeno porovnání se zahraniční právní úpravou, konkrétně s francouzskou. Samotný závěr rigorózní práce pojednává o svěřenském nástupnictví, které bylo zvoleno za sekundární cíl práce. Nejprve je rozebrána obecná, neboli vulgární substituce a poté fideikomisární substituce. Cílem práce je přiblížit problematiku pořizování posledního pořízení - závěti, a to nejen z hlediska laického, ale především z odborného hlediska. Práce má poukázat na to, jakých změn tento institut doznal v rámci historického vývoje, jak funguje v nynější praxi a jaký bude jeho další vývoj v souvislosti s novelizací tohoto odvětví a soukromého práva vůbec.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous work deals with the testamentary succession which is complemented with a new institute within the law of succession regulation – fideicommissum. The content of the work is divided into five main chapters whereas it is proceeded from general interpretation of law of succession taking into account history because above all the law of succession it one of the branches of the Civil Law which was a subject of great changes within the re-enactment of the Civil Law and it is getting back to the institutes which the existing legal regulation did not know. The introduction addresses explanation of basic terminology within the matter of law of succession; it elaborates fundamentals, principles and functions of the law of succession and its categorization within the legal regulation. A part of the work which is dedicated to the historical interpretation focuses on regulation of the testamentary lineage in the Roman law and then analyzes testament regulation within the General Civil Code, Civil Code No. 141/1950 Sb. and preceding Civil Code No. 40/1964 Sb. Subsequently the main topic is elaborated in detail that is testamentary succession pursuant to current legislation in the Civil Code No. 89/2012 Sb. The introduction of this chapter focuses on the term testament itself, presumptions of its validity, in what formats can the testament be written and then the collateral clauses in testament – thus conditions, time or order documentation and also testament executioner occupation - are approximated. A part of this chapter is the Central Register of Testaments which certainly can be considered as a progress in this matter and it constitutes of certainty to the testator. Furthermore the matter of disinheritance is addressed and it is often a part of the last making document. The closure of the fourth chapter disserts on how the testament can be canc elled and additionally a comparison with foreign – French in particular - legal regulation is included. The conclusion of the rigorous work itself addresses testamentary succession which is a secondary objective of the work. First, the general or vulgar substitution is analyzed and then the trust resulting from fidei-commissum. The objective of this work is to approximate the issue of last making - testament writing not only from the layman aspect but above all from the professional aspect. The work aims to point out changes which this institute underwent within the historical development framework, how it works in current practice and what its next development will be in connection with the novelization of this branch and private law in general. After that the main topic is elaborated in detail – testamentary succession taking into account the fideicommissum institute, and namely not only the legal regulation, knowledge from professional experience but also the jurisprudence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Magdalena Bártová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Magdalena Bártová 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Magdalena Bártová 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 392 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB