velikost textu

Ochrana osobnosti v občanském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobnosti v občanském právu
Název v angličtině:
Protection of personal rights in civil law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eliška Kalábová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
176662
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Občanské právo, ochrana osobnosti
Klíčová slova v angličtině:
Civil law, protection of personal rights
Abstrakt:
Ochrana osobnosti v občanském právu - Resumé Tématem této rigorózní práce je ochrana osobnosti, což je pojem, kterému se v dnešní moderní době dostává čím dál více pozornosti. Právo na ochranu osobnosti je zaručeno každému, a to jednak na ústavní úrovni Listinou základních práv a svobod, tak i na úrovni zákonné, kdy jsou pomocí zákonů, zejména občanského zákoníku, jednotlivá osobnostní práva specifikována a zpřesněna. Cílem této rigorózní práce je popis a analýza jak práva na ochranu obecně, ve své komplexnosti, tak i jednotlivých dílčích osobnostních práv a možnostech jejich uplatnění a ochrany. Práce vychází zejména z občanského zákoníku v jeho platném znění, místy je však poskytnut exkurz i do předpisů veřejného práva. Celá práce a její pojetí je postaveno zejména na bohaté judikatuře soudů, na kterých je ukazována aplikace práva na ochranu osobnosti. V první kapitole jsou definovány základní pojmy, spojené s právem na ochranu osobnosti. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem práva na ochranu osobnosti, od dob dávno minulých, počínaje základy úpravy římským právem, přes jejich rozvoj v období křesťanství a renesance, konče jejich vývojem od roku 1918 na území Čech až po současnost. Meritem práce je třetí kapitola věnující se popisu jednotlivých osobnostních práv člověka. Ve svém úvodu každá podkapitola dotčené právo definuje a analyzuje možnost jeho uplatnění a ochrany, v souvislosti s čímž je poukazováno i na rozhodovací praxi soudů ohledně toho konkrétního dílčího práva. Čtvrtá kapitola se zabývá limity všeobecného osobnostního práva a příklady jeho omezení, a to nejen na základě občanského práva, ale i práva trestního a správního. Doplňkové úpravě ochrany osobnosti je věnována předposlední kapitola. Jejím cílem je poukázat na to, že ochrana osobnostním právům není poskytována pouze předpisy práva soukromého, ale významná a důležitá úprava jejich ochrany je zahrnuta i ve veřejnoprávních předpisech. Nakonec poslední kapitola je věnována hmotněprávním podmínkám, za kterých je možné domáhat se nároků za neoprávněný zásah do osobnosti jednotlivce a popisuje jednotlivé nároky, které je možné za neoprávněný zásah po narušiteli uplatňovat.
Abstract v angličtině:
Protection of personal rights in civil law – Abstract The topic of this rigorous work is the protection of personality, a concept that is getting more and more attention in today's modern age. The right to protection of personal rights is guaranteed to everyone, both at the constitutional level by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms as well as at the statutory level, where individual personal rights are specified and refined by means of laws, especially by the Act No. 89/2012 Coll. Civil Code (hereinafter „Civil Code“). The aim of this rigorous work is to describe and analyze both the rights of protection in general, in its complexity, as well as individual partial personal rights and the possibilities of their application and protection. It’s based in particular on the Civil Code in its current version, but it is also provided with excursions to public law regulations. The whole work and its conception is based on the rich jurisprudence of the courts to show the application of the above mentioned protection. The first chapter defines the basic terms associated with the topic of protection of personal rights. The second chapter deals with the historical development of protection of personal rights, starting with the foundations of the Roman law, through its development during the period of Christianity and Renaissance period, and its development from 1918 onwards on the territory of Czech lands. The merit of my work is the third chapter which deals with the description of individual personal rights. In its introduction, each subchapter defines the concerned right and analyzes the possibility of its application and protection, in connection with which it is also referred to the decision-making practice of the courts in relation to that particular sub-right. The fourth chapter is concerned with the limits of general personal right and examples of its limitations, not only on the basis of civil law, but also on criminal and administrative law. To an additional personality protection is dedicated the penultimate chapter. Its aim is to point out that the protection of personality rights is not provided only by the rules of private law, but that a significant and important modification of their protection is also included in public law regulations. Finally, the last chapter deals with the conditions under which claims for unauthorized interference with an individual's personality can be claimed and describes the individual claims that can be claimed for unauthorized interference with the interferer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Kalábová 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Kalábová 222 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Kalábová 210 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 551 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB