velikost textu

Daňové dopady vybraných korporátních transakcí kapitálových společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Daňové dopady vybraných korporátních transakcí kapitálových společností
Název v angličtině:
Tax impacts of specific corporate transactions on capital corporations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Micková
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Id práce:
176661
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Převod podílu a převod majetku, Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, Daň z příjmu
Klíčová slova v angličtině:
Share Deal and Asset Deal, Distribution of Profit and Other Equity Funds, Income tax
Abstrakt:
Abstrakt Právo obchodních společností je v praxi úzce spojeno s právem daňovým, a to zejména ve vztahu k daňovým dopadům určitých vybraných korporátních transakcí, na které se tato práce zaměřuje. Korporátní transakce, o nichž tato práce pojednává, zahrnují převod podílu v české kapitálové společnosti (tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti), převod závodu společnosti, rozdělení zisku a rozdělení jiných vlastních zdrojů mezi společníky. Všechny výše uvedené korporátní transakce jsou popsány jednak v souvislosti s jejich zákonnými předpoklady a požadavky, ale také daňovými dopady. Tato práce nepopisuje dopady všech daní v rámci daňové soustavy České republiky, ale zaměřuje se na vybrané daně, a to daň z příjmů (jak právnických, tak i fyzických osob), daň z přidané hodnoty a daň z nabytí nemovitých věcí. Tyto daně hrají právě v souvislosti s výše uvedenými korporátními transakcemi významnou roli. Po úvodních dvou kapitolách, které objasňují hlavní pojmy používané v této práci, analyzuje třetí kapitola první korporátní transakci, a to převod podílu v kapitálové společnosti. Po shrnutí zákonných požadavků a předpokladů pro převod podílu ve společnosti s ručením omezeným a převod akcií akciové společnosti následuje analýza daňových dopadů takového převodu, z pohledu fyzické i právnické osoby. Významná část kapitoly je zaměřena na stanovení nabývací ceny jako daňového výdaje (nákladu), a osvobození od daně z příjmů u fyzických i právnických osob. Na závěr je zmíněn také dopad z pohledu daně z přidané hodnoty a daně z nabytí nemovitých věcí. Jako druhý typ převodu cílové společnosti je rozebrán převod jejího závodu, a to ve čtvrté kapitole této práce. Úvodem jsou rozebrány opět zákonné předpoklady pro realizaci takového převodu, přičemž následuje analýza daňových dopadů převodu závodu jak na prodávajícího, tak na kupujícího. Na závěr je zmíněn dopad v souvislosti s daní z přidané hodnoty a daní z nabytí nemovitých věcí. Klíčovou kapitolou této části práce je kapitola pátá, obsahující srovnání převodu podílu a převodu závodu z pohledu vybraných právních a daňových aspektů. Srovnání, které je rovněž shrnuto ve formě přehledné tabulky, má za cíl poskytnout čtenářům popis výhod a nevýhod obou typů transakcí, a představuje jakýsi návod pro výběr vhodnější varianty. Další dvě kapitoly se zaměřují na odlišné typy korporátních transakcí, a to rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi společníky společnosti s ručením omezeným a akcionáře akciové společnosti. Vedle shrnutí formální zákonných předpokladů práce analyzuje daňové dopady na společníky společnosti. Závěrečná osmá kapitola je opět srovnáním obou výše uvedených typů distribuce prostředků společnosti jejím společníkům. Rozdělení zisku na straně jedné a rozdělení jiných vlastních zdrojů na straně druhé je srovnáváno z pohledu formálních předpokladů a daňových dopadů na společníky, a to jak fyzické, tak právnické osoby. Srovnání je opět shrnuto ve formě přehledné tabulky.
Abstract v angličtině:
Abstract The law of business corporations is in practice nearly connected to the tax law, mainly in terms of tax impacts of specific corporate transactions that this thesis is focused on. The corporate transactions described here involve a transfer of the share in a Czech capital corporation (i.e. limited liability company and joint stock company), transfer of the company’s enterprise, distribution of the profit to the shareholders and distribution of other equity funds to the shareholders. All transactions are described in connection with both their legal conditions and tax impacts. This thesis does not cover the impacts of all types of taxation in the Czech Republic, but focuses on selected taxes, mainly income tax (both corporate and personal), value added tax, and real estate transfer tax, as the most important types of taxes playing a relevant role in connection with the transactions mentioned above. After two introductory chapters that explain the main terms used in this thesis, the third chapter describes the first corporate transaction, i.e. transfer of a share in a capital company. The legal requirements for the transfer of a share in a limited liability company and a share in a joint stock company are followed by the analysis of the tax impacts of such a transfer, form the position of both natural person and legal entity. A significant part of the chapter is focused on acquisition price as the deductible expense, and tax exemptions for both personal income tax and corporate income tax. Finally, the context of the value added tax and the real estate transfer tax is mentioned. As the second type of the transfer of the target company the transfer of its enterprise is analysed in the fourth chapter of this thesis. Firstly, the thesis describes the legal requirements of the transfer, followed by the tax impacts of the enterprise transfer to both the seller and the purchaser. The impacts of the value added tax and the real estate transfer tax are described as well. The key chapter of this thesis is chapter five providing the comparison of the transfer of the share and the transfer of the enterprise, from specific legal and tax points of view. The comparison (which is summarized also in the form of a table chart) shall provide the readers with a description of the advantages and disadvantages of both transactions, as a guideline for choosing the most suitable one. The next two chapters deal with different types of corporate transactions – distribution of the profit and the other equity funds to the shareholders of both limited liability and joint stock company. Besides description of the formal legal requirements the thesis analyses the tax impacts on the company’s shareholders. The final eighth chapter is again a comparison of the two types of distribution of the company’s resources to the shareholders. The profit distribution and the other equity funds distribution is compared from the formal point of view and as far as their tax impacts on shareholders, both natural persons and legal entities. The comparison is also summarized in the form of a table chart.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Micková 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Micková 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Micková 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 487 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB