velikost textu

Spolupracující obviněný

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupracující obviněný
Název v angličtině:
Cooperating defendant
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Lucie Stupková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
176643
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spolupracující obviněný, korunní svědek, organizovaný zločin
Klíčová slova v angličtině:
cooperating defendant, crown witness, organized crime
Abstrakt:
Abstrakt Cílem předložené rigorózní práce, která se zabývá právní úpravou institutu spolupracujícího obviněného v České republice, je zejména poskytnutí ucelenějšího pohledu na institut spolupracujícího obviněného v širším kontextu, poukázání na nedostatky současné právní úpravy a navržení vhodných řešení de lege ferenda. V úvodní části práce se autorka zabývá vymezením organizovaného zločinu z kriminologického i trestněprávního pohledu. Práce zde pojednává o historickém vývoji fenoménu organizovaného zločinu, analyzuje jednotlivé znaky organizovaného zločinu, představuje formy trestné činnosti páchané v rámci organizovaného zločinu, odlišuje organizovaný zločin od jiných forem skupinové kriminality a zabývá se problematickým definováním organizovaného zločinu na mezinárodní úrovni. Dále práce pojednává o ustanoveních právního řádu České republiky, která se k oblasti organizovaného zločinu vztahují. Tato část také seznamuje čtenáře s počty trestně stíhaných, obžalovaných a odsouzených osob za trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině (před rokem 2010 trestný čin účasti na zločinném spolčení) v posledních 10 letech. Druhá kapitola věnuje pozornost krátkému historickému exkurzu k počátkům používání institutu korunního svědka, vysvětluje možné přístupy k chápání tohoto institutu a odlišuje ho od spolupracujícího obviněného. Dále poukazuje na instituty spolupracujícího obviněného a korunního svědka ve světle některých ústavních zásad a zásad trestního práva a pokouší se zodpovědět otázku, zda lze tyto instituty považovat za souladné s principy právního státu. Tématem třetí kapitoly jsou počáteční snahy o zakotvení spolupracujícího obviněného a korunního svědka do české legislativy. Autorka zde představuje legislativní návrhy, které obsahovaly tyto instituty a rozebírá navrhovaná znění týkající se spolupracujícího obviněného a korunního svědka. Těžiště práce představuje čtvrtá kapitola věnovaná rozboru účinné právní úpravy institutu spolupracujícího obviněného. Autorka v ní popisuje a analyzuje ustanovení trestního řádu a trestního zákoníku, která se vztahují k institutu spolupracujícího obviněného, přičemž poukazuje na nedostatky této úpravy a navrhuje vhodná řešení de lege ferenda. Na závěr této kapitoly jsou prezentovány výsledky výzkumu o četnosti využívání spolupracujícího obviněného v praxi. V poslední kapitole práce autorka komparuje českou právní úpravu spolupracujícího obviněného s právní úpravou slovenskou. V závěru práce autorka shrnuje poznatky, ke kterým dospěla při analýze problematiky institutů korunního svědka a spolupracujícího obviněného v kontextu s problematikou organizovaného zločinu, hodnotí současnou právní úpravu České republiky institutu spolupracujícího obviněného a nabízí řešení de lege ferenda. Klíčová slova: spolupracující obviněný, korunní svědek, organizovaný zločin
Abstract v angličtině:
Abstract – Cooperating defendant The aim of the thesis, which deals with the legislation of a cooperating defendant in the Czech Republic, is in particular to provide a comprehensive view of the institute of cooperating defendant in a broader context, to point out the shortcomings of current legislation and to propose suitable solutions de lege ferenda. In the first part, the author deals with the definition of organized crime in the criminological and criminal perspective. The thesis discusses the historical evolution of the phenomenon of organized crime, analyses individual characteristics of organized crime, shows forms of crime committed by organized crime, differs organized crime from the other forms of group criminality and deals with the problematic definition of organized crime at the international level. Further the thesis deals with provisions of the Czech law, which relate to the area of organized crime. This part of the thesis also introduces readers to the numbers of prosecuted, accused (defendants) and convicted persons of the crime of participation in an organized criminal group (before year 2010 crime of participation in a criminal organization) for the last 10 years. The second chapter pays attention to the short historical excursion to the beginnings of application of the institute of crown witness, explaining the possible approaches to the understanding of this concept and distinguishes it from cooperating defendant. Further it points out institutes of cooperating defendant and crown witness in the light of some constitutional principles and the principles of criminal law and attempts to answer the question whether these institutes can be considered as compliant with the principles of the rule of law. The topic of the third chapter is the initial efforts on inclusion of cooperating defendant and crown witness in the Czech legislation. The author presents legislative proposals, which contained these institutes and discusses the proposed version concerning the cooperating defendant and the crown witness. The focal point of the thesis is the fourth chapter, which is devoted to analysis of effective legislation of the cooperating defendant. The author describes and analyses the provisions of the Criminal Procedure Code and the Criminal Code that relate to the cooperating defendant, while she highlights the short comings of this regulation and proposes appropriate solutions de lege ferenda. The end of this chapter presents results of research on the frequency of application of cooperating defendant in practice. In the last chapter, the author compares the Czech legislation of cooperating defendant with Slovak legislation. In the end, the author summarizes the findings reached by analyzing the institutes of cooperating defendant and crown witness in the context of the issue of organized crime, assesses the current legislation of cooperating defendant in the Czech Republic and offers solutions de lege ferenda. Key words: cooperating defendant, crown witness, organized crime
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Stupková 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Stupková 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Stupková 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB