velikost textu

Zákon o volbě prezidenta republiky a jeho komparace s úpravou ve státech EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákon o volbě prezidenta republiky a jeho komparace s úpravou ve státech EU
Název v angličtině:
The Czech presidential election law and its comparison with presidential election amendments of European Union countries
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavel Šutka
Oponenti:
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
Id práce:
176642
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
volba prezidenta, přímá volba, volba prezidenta v EU, registrace kandidátů, financování kampaně, etika kampaně
Klíčová slova v angličtině:
presidential election, direct election, EU countries, candidate registration, campaign finance, campaign ethics
Abstrakt:
Práce se zabývá novelizaci právní úpravy volby prezidenta České republiky z roku 2012. Tato novelizace zavedla přímou volbu prezidenta, což pro české právo představuje historický milník. Nová úprava však byla přijímána ve spěchu a trpí mnoha nedostatky, což se projevilo i při první přímé volbě prezidenta v roce 2013. Hlavním cílem práce je tak popis problematických míst nové zákonné úpravy a hledání jejich řešení. Práce se přitom zabývá čtyřmi hlavními tématy. Jde o 1) základní úpravu voleb, 2) proces navrhování kandidátů, 3) financování kampaně a 4) etické aspekty kampaně. Za účelem hledání vhodných řešení byla v práci provedena komparace právních úprav 14 zemí Evropské unie s přímou volbou prezidenta. Konkrétně jde o následující země: Česká republika, Bulharsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Vedle výsledků komparace vychází práce také ze zpráv skupiny GRECO, OBSE a příslušné judikatury českých soudů. Závěry mé práce jsou, že česká úprava volby prezidenta splňuje všechny demokratické standardy. Zároveň však obsahuje mnoho chyb. Zejména otázka financování a etických aspektů kampaně je řešena zcela nedostatečně. Mám obavu, že stávající úprava povede ke kampaním, jako byla ta v roce 2013. Tedy kampaním, které budou díky své vyhrocenosti a netransparentnosti schopné opětovně velmi silně rozdělovat celou společnost. A právě rozdělení společnosti považuji za největší problém spojený s volbou prezidenta v České republice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The dissertation investigates a constitutional amendment to the 2012 legislation of the presidential election. The amendment introduced an election of the president through a popular vote, which was a historical milestone for the Czech legal system. However, the new adjustment was adopted in haste and evinces many deficiencies; that was proven in the 2013 presidential election. Therefore, the aim of the dissertation is to describe problematical parts of the new legal adjustment and find some possible solutions. The main topics are as follows: 1) modification of the basic concepts of the election system, 2) candidate nomination process, 3) election campaign funding and 4) ethical aspects of the election campaign. A comparison of legal adjustments of 14 EU countries with the direct presidential election (the Czech Republic, Bulgaria, Finland, France, Croatia, Ireland, Cyprus, Lithuania, Poland, Portugal, Austria, Romania, Slovakia and Slovenia) was done, in order to find appropriate solutions. Apart from the results of comparison, the dissertation is based on reports by GRECO, OSCE and the corresponding Czech judicature. In conclusion, the Czech adjustment of the presidential election meets every democratic principle, but, at the same time, contains many mistakes. Especially the queries of “election campaign funding” and “ethical aspects of the election campaign” are completely insufficiently dealt with. I am fearful of the current adjustment leading to the same election campaign as in 2013. Those campaigns will again profoundly divide the Czech society because of their tension and non-transparency. I believe that division of the society is the biggest problem connected to the election of the president of the Czech Republic. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Šutka 2.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Šutka 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Šutka 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 179 kB