velikost textu

Dohoda o vině a trestu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dohoda o vině a trestu
Název v angličtině:
Agreement on Guilt and Punishment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Petra Zaoralová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
176640
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dohoda o vině a trestu; Vyjednávání o vině; Odklon v trestním řízení
Klíčová slova v angličtině:
Agreement on Guilt and Punishment; Plea Bargaining; Diversion in a Criminal Proceedings
Abstrakt:
Předložená rigorózní práce se zabývá institutem dohody o vině a trestu, který byl do českého trestního procesu vnesen novelou trestního řádu, zákonem č. 193/2012, s účinností od 1.9. 2012. Za inspirační vzor byl pro českou právní úpravu vzat institut angloamerického práva „guilty plea“, který byl v pozměněné podobě přizpůsoben českému právnímu prostředí. Český zákonodárce se výraznou měrou odklonil od některých zásadních teoretických východisek známých ze zahraniční právní praxe a stanovil pro aplikaci dohody o vině a trestu v trestním řádu podmínky, které oprávněně vyvolávají otázky, zda nachází institut dohody o vině a trestu v českém právním řádu své místo. Práce je členěna do 6 kapitol. Úvodní kapitola se zabývá systémovými a ideovými východisky dohodovacího řízení a shrnuje důvody, proč je postupně původně angloamerický institut dohody o vině a trestu implementován do mnoha právních řádů systémů kontinentálního práva. Druhá kapitola nabízí shrnutí cenné mezinárodní judikatury a představuje dohodovací řízení z pohledu Evropského soudu pro lidská práva. Třetí kapitola se věnuje právní úpravě dohody o vině a trestu v jiných právních řádech kontinentální Evropy, přičemž hlavní pozornost je věnována právní úpravě v sousední Slovenské republice. Čtvrtá kapitola odkrývá restorativní charakter institutu dohody o vině a trestu a zabývá se institutem dohody o vině a trestu z pohledu restorativní justice. V páté kapitole je čtenáři nabídnut vhled do legislativní historie a představen proces implementace institutu do českého právního řádu, včetně uvedení kladných ohlasů a kritických poznámek, které tento proces vzbuzoval na poli odborné veřejnosti. V šesté kapitole se autorka zevrubně věnuje platné právní úpravě institutu v trestním řádu a současně poukazuje na rizika, který současný legislativní stav přináší. V závěru autorka upozorňuje na konkrétní legislativní nedostatky, které pak shrnuje do několika poznámek de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
The submitted thesis is addressed to the institute of Agreement on Guilt and Punishment which has been adopted to the Czech criminal proceedings by the amendment to the Criminal Procedure Code, the Act no. 193/2012 Coll., as effective of 1 September 2012. The inspiration of implementing the new procedural institute was drawn from the Anglo-Saxon institute of “Guilty Plea” which was modified and adapted to the Czech legal environment. The Czech legislator has significantly diverged from fundamental theoretical grounds commonly recognized in other countries abroad while setting up such application conditions which has legitimately risen debates questioning the position of the Agreement on Guilt and Punishment in the Czech legal system itself. The thesis is divided into six chapters. The introductory chapter deals with systematic and ideological foundations of plea bargaining and summarizes the reasons why has been originally Anglo-Saxon institute progressively implemented to many continental legal systems across Europe. Second chapter offers the summary of valuable international case law and presents the plea bargaining process from the view of European Court of Human Rights. Third chapter focuses on legislation related to the Agreement on Guilt and Punishment in other continental law jurisdictions laying stress on the legislation of neighbouring Slovak Republic. Fourth chapter introduces restorative character of the institute and focuses on restorative justice approach. Fifth chapter presents the legislative history and the process of implementation of new legal institute to the Czech criminal proceedings and offers the summary of numerous legal professional’s both critical and positive comments on the new procedural institute. Sixth chapter is dedicated to the legislation in operation related to the institute in the Criminal Procedure Code and refers to the issues set up by contemporary legislation. In conclusion, the author points out shortcomings of legislation in operation which are summarized into several proposals de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Zaoralová 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Zaoralová 149 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Zaoralová 149 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 185 kB