velikost textu

Podávání cytostatik a extravazace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podávání cytostatik a extravazace
Název v angličtině:
Administration of cytostatic drugs and extravasation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marie Plevová
Vedoucí:
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Oponent:
PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Id práce:
176628
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Heyrovského 1203, Hradec Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Marie Rohová Konzultant: PharmDr. Marie Vopršalová, Csc. Název rigorózní práce: Podávání cytostatik a extravazace Klíčová slova: extravazace cytostatik, vezikant, iritant, specifická opatření Tato rigorózní práce se zabývá problematikou extravazace při intravenózním podávání cytostatik u onkologických pacientů, jako jedné z nejobávanějších komplikací cytostatické léčby, která může mít pro pacienta závažné nevratné následky. Extravazace, nebo-li paravazace se používá pro neúmyslné podání či únik látky určené pro přísně nitrožilní aplikaci do perivaskulárních prostor a podkožní tkáně. Závažnost extravazace závisí na mnoha faktorech, jako např. množství a koncentraci cytotoxické látky, lokalizaci extravazace, citlivosti tkáně a typu cytotoxické látky spadající do skupiny vezikantů. Abychom extravazaci předešli, je nutné dodržovat zásady bezpečné aplikace léčiv a v případě, že k extravazaci dojde, je nutné znát a postupovat podle doporučení, která jsou určená pro daná léčiva. Jen tak můžeme předejít vážnému poškození pacienta, anebo následky významně zmírnit. Experimentální část této práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili zdravotničtí pracovníci podávající chemoterapii onkologickým pacientům. Předmětem dotazníku byla osobní zkušenost s extravazací cytostatik. Součástí vyhodnocení je i statistické zpracování založené na testování hypotéz. Zkoumány byly závislosti mezi různými charakteristikami respondentů a jejich vztahem se zkušeností s extravazací.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Heyrovského 1203, Hradec Králové Department of pharmacology and toxicology Candidate: Mgr. Marie Rohová Consultant: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of Thesis: Administration of cytostatic drugs and extravasation Key words: extravasation of cytostatics, vesicants, irritants, specific measures This thesis deals with the issue of extravasation in intravenous administration of cytostatics in oncologic patients, as one of the most feared complication of cytostatic therapy, which may has a serious irreversible consequences for patients. Extravasation describes the unintended leakage of drug from vessel into surrounding tissues or the unintended instillation of drug directly into the perivascular tissues. The severity of tissue injuries depends on several factors, including the volume and concentration of the cytotoxic agent, the localization of extravasation, the sensitivity of the tissue and the vesicant potential of the cytotoxic agent. In order to avoid extravasation, the principles of safe drug use must be followed, and if extravasation occurs, the recommendations for the drug should be known and followed. This is the only way to prevent serious damage to the patient, or significantly reduce the consequences. The experimental part of this work deals with the processing and evaluation of the questionnaires, which were attended by healthcare workers administering chemotherapy to oncologic patients. The subject of the questionnaire was personal experience with cytostatic extravasation. The evaluation also includes statistical processing based on hypothesis testing. The dependencies between different characteristics of respondents and their relationship with extravasation were investigated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Plevová 3.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Plevová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Plevová 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 87 kB