velikost textu

Trestněprávní a kriminologické aspekty stalkingu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní a kriminologické aspekty stalkingu
Název v angličtině:
Criminal and criminological aspects of stalking
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Tomáš Daniel
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
176533
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Stalking, nebezpečné pronásledování, pronásledovatel, pronásledovaná osoba, trestní právo, kriminologie
Klíčová slova v angličtině:
Stalking, dangerous pursuit, stalker, victim of stalking, criminal law, criminology
Abstrakt:
Název rigorózní práce Trestněprávní a kriminologické aspekty stalkingu Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá moderním fenoménem stalkingu. Cílem práce je představit tuto problematiku komplexně z trestněprávních a kriminologických aspektů. Rigorózní práce se skládá celkem z 16. kapitol, které lze rozdělit na dva velké celky – kriminologickou a trestněprávní část. V zahraniční odborné literatuře má zkoumání tohoto jevu poměrně bohatou tradici, kdy bylo provedeno několik desítek empirických výzkumů. Rovněž zahraniční právní řády reagovaly na fenomén stalkingu přijetím příslušných anti- stalkingových právních předpisů již v 90. letech 20. století. V České republice byl stalking kriminalizován až v roce 2010 a to v návaznosti na zavedení nové skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování do zákona č.40/2009 Sb. V kriminologické části rigorózní práce využívám poznatky z forenzní psychologie, psychiatrie, sociologie a dalších společenských věd. Tam, kde to je vhodné, se snažím ilustrovat popisovanou problematiku na příkladech z praxe. V úvodních kapitolách jsou uvedeny pojmové znaky stalkingu, krátký historický exkurz a je zde reflektována prevelanece stalkingu na základě empirických výzkumů. Rozebírám některé jevové podoby stalkingu, kterým není, dle mého názoru, v české odborné literatuře věnována dostatečná pozornost. Pokládám si otázku po příčinách stalkingu a motivaci pronásledovatelů. Značná pozornost je věnovaná pachatelům stalkingu a jeho obětem. Předkládám několik možných typologií pronásledovatelů a kladů důraz na problematiku viktimizace u pronásledovaných osob. Uvádím dalekosáhlé negativní dopady, které stalking představuje pro jeho oběti a hledám odpověď na otázku, jak snižovat jejich viktimizaci. V trestněprávní části je podrobena analýze především skutková podstata trestného činu nebezpečného pronásledování v zákoně č. 40/2009 Sb., kterým je postihováno právě jednání, které lze označit jako stalking. Opírám se zde o poznatky získané v rámci kriminologického zkoumání této problematiky. Uvádím vyčerpávající rozbor skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování. Upozorňuji na některé problematické aspekty v rámci této skutkové podstaty a uvádím úvahy de lege ferenda. Opírám se zde o články z odborných periodik, komentářové literatury a především ze soudní judikatury. Provádím však i komparaci s právními řády dalších státu. Neomezuji se však pouze na analýzu skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování, ale pojednáním o právní úpravě stalkingu v České republice v širších souvislostech. Uvádím důvody, které vedly zákonodárce k zakomponování skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování do trestního zákoníku a právní úpravu stalkingu v České republice obecné rovině. Na základě analýzy všech skutečností bylo zjištěno, že trestněprávní úprava stalkingu je společensky žádoucí a s rozvojem tzv. cyberstalkingu bude nabírat nepochybně stále více na aktuálnosti. Klíčová slova Stalking, nebezpečné pronásledování, pronásledovatel, pronásledovaná osoba, trestní právo, kriminologie
Abstract v angličtině:
Title Criminal and criminological aspects of stalking Abstract Submitted rigorous thesis deals with the modern phenomenom of stalking. The aim of this academic paper is to present this issue comprehensively from both criminal and criminological aspects. This rigorous thesis consists of 16 chapters. These chapters can be divided into two large parts – criminal and criminological. Research of the problematics of stalking have got a rich tradition in foreign professional literature, we can find there also some empirical research studies. Furthermore, there are countries that haveissued relevant anti- stalking regulations already in the 90‘s of the 20th Century. On the contrary, in the Czech Republic, stalking was included as a part of Force of New Offence under the Czech Criminal Code no. 40/2009only in 2010. In criminological part of this rigorous thesis I apply general knowledge from forensic psychology, psychiatry, sociology and other social sciences. Moreover, I illustrate the cases on real-life examples. First chapters are dedicated to present all key characteristic features of stalking, its historical context and to cover the selected empirical reasearches about this complex issue. Furthermore, I analyse some aspects of stalking where science examination does not pay attetion. I study the causesbehind stalking and analyse main motivation of stalkers. Significant attention is paid to the personality of stalkers and their victims. I include in this paper the stalkers‘ typology and illustrate the process of their victimization. One of my objective is to highlight key negative impacts on victims and to look for solutions how to further reduce victimization of stalkers. In criminal part of the rigorous thesis I thoroughly cover the new offence of so-called dangerous pursuit according to the Czech Criminal Code no. 40/2009. Criminological knowledge is basic element of this study. I point out some problematical aspects of this offence including consideration de lege ferenda. I enrich my case using knowledge and cases from various journals, commentary literature as well as court practises, in addition to that I include comparison with legal systems of other countries. Consequently, I mention legal aspect of stalking in Czech republic. I explain reasons why law-maker has composed the new offence of dangerous pursuit in Czech Criminal Code no. 40/2009. Finally, I conclude that the content of the offence of dangerous pursuit issued in the Czech Criminal Code no. 40/2009 issocially neccessary and that with the raising problematics of so-called “cyber-stalking“ will become increasingly relevant. Key words Stalking, dangerous pursuit, stalker, victim of stalking, criminal law, criminology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Daniel 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Daniel 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Daniel 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 506 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB