velikost textu

Efekt dotykových aplikací na učení druhého jazyka monolingviních batolat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efekt dotykových aplikací na učení druhého jazyka monolingviních batolat
Název v angličtině:
The effect of touch- screen applications on learning the second language of monolingual toddlers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Linda Macholdová
Vedoucí:
Mgr. Michaela Buchtová
Oponent:
PhDr. Iva Zadražilová
Id práce:
176510
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
anglický jazyk|batolata|vzdělávání|aplikace|technologie|tablet|děti|motivace|rodiče|učení
Klíčová slova v angličtině:
English language|toddlers|education|application|technology|tablet|children|motivation|parents|learning
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem práce je zjistit, jaký reálný efekt má výuka angličtiny pomocí vzdělávacích aplikací na batolata. Práce se mimo jiné zaměří na způsoby práce s aplikacemi, roli rodičů a dalších aspektů při výuce. Jakou mají rodiče batolat motivaci k tomu, aby umožňovali dětem pracovat se vzdělávacími aplikacemi v angličtině a zda se domnívají, že tyto vzdělávací aplikace naučí jejich děti anglickému jazyku. Práce bude strukturována následujícím způsobem: * Rešerše sekundárních zdrojů informací (literatura) * Kritická analýza zkoumané literatury * Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy * Pilotní šetření (sloužící jako předloha k dalšímu výzkumu) * Formulace závěrů * Diskuze výsledků, jejich porovnání s literaturou, konstatování míry jejich zobecnitelnosti * Náměty na pokračování výzkumu této otázky V rámci bakalářské práce bude proveden pilotní průzkum výše uvedených témat. Pilotní průzkum slouží k ověření metod a validity zkoumání. Budou použity kvalitativní metody, přičemž bude zkoumána skupina dětí ve věku 1-3 roky a bude zjišťováno, zda má výuka angličtiny pomocí vzdělávacích aplikací v angličtině smysl, případně jaké pokroky děti dělají. Výsledky budou srovnány s druhou, kontrolní skupinou dětí, které s aplikacemi učícími anglický jazyk pracují minimálně nebo vůbec. V závěrečné fázi budou porovnány výsledky obou skupin a zejména budou navrženy nástroje a doporučení pro reálný reprezentativní výzkum. Klíčová slova: anglický jazyk, batolata, vzdělávání, aplikace, technologie, tablet, děti, motivace, rodiče, učení
Abstract v angličtině:
Abstract: The objective of this thesis is to investigate how effective it is to teach toddlers English with the use of educational applications. This thesis will investigate this topic by concentrating on the use of educational applications, the role of parents and other aspects of learning. It will also investigate how motivated parents are to give their children access to use English speaking applications and whether they think these educational applications will improve their children’s English proficiency. The thesis is structured as follows: * Research of secondary sources of information (literature) * Critical analysis of used literature * Formulation of the research question or hypothesis * Primary investigation (to be used as a template for further research) * Conclusion * Discussion of results, comparison with literature, evaluation of limitations of results * Motifs for further investigation The scope of this thesis includes primary data collection of the aforementioned topics. Primary data collection serves as a verification of the research method and validity of the investigation. The age group of children studied in this thesis is 1-3 years old. Appropriate methods will be used to determine whether teaching English to toddlers through the use of educational applications is effective. Furthermore the thesis is also monitoring what other progress the toddlers make as a result of using educational applications. The results of this group will be compared to results of a control group that work with educational applications little or not at all. In the final stage the results of both groups will be compared and analysed. Through analysis a more effective method will be devised to yield a more representative investigation. Key words: English language, toddlers, education, application, technology, tablet, children, motivation, parents, learning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Linda Macholdová 17.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Linda Macholdová 16.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Linda Macholdová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Linda Macholdová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Buchtová 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Zadražilová 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Linda Macholdová 359 kB