velikost textu

Komparace povstání v Poznani a v Budapešti v roce 1956

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace povstání v Poznani a v Budapešti v roce 1956
Název v angličtině:
Comparison uprising in Poznan and Budapest in 1956
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Mottlová
Vedoucí:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Kučera
Id práce:
176437
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poznaň 1956, Budapešť 1956, povstání, intervence, SSSR, komunismus
Klíčová slova v angličtině:
Poznań, Budapest, 1956, uprising, intervention, USSR
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá komparací povstání v Polsku (Poznani) a Maďarsku (Budapešti) v roce 1956. Pracuje s metodami komparace a deskripce a je rozdělena na tři části. První kapitola pojednává o Polsku; nastiňuje politické poměry před poznaňským povstáním, rozebírá jeho příčiny, sleduje průběh nepokojů a popisuje i dohru, kterou povstání v Polsku mělo. Druhá kapitola se analogicky věnuje maďarské situaci. Nejprve stručnému popisu politické situace před povstáním. V rámci tohoto shrnutí uvádí hlavní politické představitele doby a klíčové osoby samotného povstání. V další části se dostáváme k několika zásadním momentům, které k povstání vedly a proměně politické situace po XX. sjezdu KSSS. Následně práce rozebírá události, které se staly bezprostředně před povstáním a v posledním úseku se práce samozřejmě podrobněji věnuje samotnému povstání - jeho rozsahu, zapojeným stranám a účasti státních představitelů i obyvatelstva. Sleduje postoje domácích komunistických stran, průběh a požadavky jednotlivých zapojených stran i kroky, které vůči povstání podnikl Sovětský svaz. Kapitolu uzavírá konec maďarské revoluce. Jsou zde i stručně nastíněny následky povstání a „normalizační” proces. Ve třetí kapitole se dokument věnuje srovnání obou povstání v rovině rozsahu, zapojení a podpory vlády či vládních představitelů, postoje a zásahů Sovětského svazu a výsledků povstání s ohledem na nejbližší následující vývoj.
Abstract v angličtině:
Abstract The Bacherlor’s Thesis deals with theme of comparism of the uprising in Hungary and Poland in 1956. The thesis employs methods of description and comparism. The Thesis is devided into three main parts. The first part deals with uprising in polish town Poznan. It outlines political situation before uprising and its causes. This part describes course of uprising and its ending. The second part concerns with uprising in Budpest. Analogous to the first part, the second part describes political situation in Hungary before autumn 1956. Focuses on a causes of uprising, main characters and course of uprising. In the end it mentions main consequences. The third part of the Bacherlor’s Thesis deals with the comparism of both uprising – its the causes, courses and endings. It sums up main points and characters and compares it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Mottlová 943 kB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Mottlová 680 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Mottlová 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Mottlová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 411 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Kučera 682 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 152 kB