velikost textu

Informovanost dívek ve věku 16-18 let o rizicích užívání alkohol, tabáku, marihuany a kofeinu v těhotenství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost dívek ve věku 16-18 let o rizicích užívání alkohol, tabáku, marihuany a kofeinu v těhotenství
Název v angličtině:
Awareness of girls aged 16-18 about the risks of alcohol, tobacco, marijuana and caffeine use in pregnancy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Chotěborová
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
176278
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Informovanost, dívky, návykové látky, těhotenství
Klíčová slova v angličtině:
Awareness, girls, addictive substances, pregnancy
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce řeší informovanost vybrané skupiny dívek ve věku 16-18 let o rizicích užívání alkoholu, tabáku, marihuany a kofeinu v těhotenství. Cílem je zjistit jejich znalosti z tohoto tématu a na základě získaných dat vytvořit vhodný pedagogický výstup. Ten by měl jejich znalosti doplnit a prohloubit. Informovanost dívek o rizicích užívání vybraných látek v těhotenství je zjištěna pomocí dotazníkového šetření znalostního charakteru u 85 respondentek. Výsledky ukazují, že jejich znalosti jsou 59 %, a proto je pro ně vhodné si je pomocí pedagogického výstupu doplnit. KLÍČOVÁ SLOVA Informovanost, dívky, návykové látky, těhotenství
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis addresses the awareness of a selected group of girls aged 16-18 about the risks of alcohol, tobacco, marijuana and caffeine use in pregnancy. The aim is to find out their knowledge of this topic and on the basis of the obtained data to create a suitable pedagogical output. It should supplement and deepen their knowledge. Girls' awareness of the risks of using selected substances in pregnancy is determined by means of a questionnaire survey of a knowledge nature of 85 respondents. The results show that their knowledge is 59% and therefore it is appropriate for them to supplement it with the help of pedagogical output. KEYWORDS Awareness, girls, addictive substances, pregnancy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Chotěborová 4.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Chotěborová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Chotěborová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB