velikost textu

Analýza narušené komunikační schopnosti u dětí při zápisu do běžných základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza narušené komunikační schopnosti u dětí při zápisu do běžných základních škol
Název v angličtině:
Analysis of impaired communication ability of children during the process of enrollment into regular elementary schools
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Zuzana Přikrylová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
Mgr. Lenka Felcmanová
Id práce:
176203
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odklad povinné školní docházky, dítě v předškolním věku, zápis k povinné školní docházce, školní zralost, složky školní zralosti
Klíčová slova v angličtině:
Postponement of compulsory school attendance, child of preschool age, enrollment for compulsory school attendance, school readiness, components of school readiness
Abstrakt:
NÁZEV: Analýza narušené komunikační schopnosti u dětí při zápisu do běžných základních škol ABSTRAKT: Rigorózní práce analyzuje a vyhodnocuje povědomí pracovníků (logopedů, pedagogů na běžných základních školách a pracovníků pedagogicko – psychologických poraden) o problematice narušené komunikační schopnosti u dětí při zápise k povinné školní docházce. Práce je členěna na dvě části. První část je teoretická a zahrnuje zpracování odborné literatury v oboru pedagogiky a speciální pedagogiky. Druhá část je empirická. Orientuje se na rozbor a evaluaci dotazníkového šetření se zaměřením na děti při zápise k povinné školní docházce. Analyzuje nejčastější narušenou komunikační schopnost u dětí a další rizikové oblasti, které se u zápisu nejčastěji objevují. KLÍČOVÁ SLOVA: Odklad povinné školní docházky, dítě v předškolním věku, zápis k povinné školní docházce, školní zralost, složky školní zralosti
Abstract v angličtině:
TITLE: Analysis of impaired communication ability of children during the process of enrollment into regular elementary schools SUMMARY: The submitted rigorous work analyses and evaluates awareness of speech therapists, educators on ordinary primary schools, and educational - psychological consultants about the issue of impaired communication skills in children during the primary school enrolment. This theses is divided into two parts. The first part being the theory part covering the elaboration of specialised publications in the area of pedagogy and special pedagogy. The second part is empirical. It concentrates on analyses and evaluation of questionnaire research with the focus on children at primary school enrolment. It analyses the most common breached communication skill and further high-risk areas which occur in children at primary school enrolment the most. KEY WORDS: Postponement of compulsory school attendance, child of preschool age, enrollment for compulsory school attendance, school readiness, components of school readiness
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Přikrylová 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Přikrylová 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Přikrylová 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 607 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Felcmanová 265 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 262 kB