velikost textu

Problematika smrkových monokultur v souvislosti s výskytem kůrovců v NP Šumava s aplikací do výuky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika smrkových monokultur v souvislosti s výskytem kůrovců v NP Šumava s aplikací do výuky
Název v angličtině:
The Issue of Spruce Monocultures in Connection with Occurrence of Bark Beetles in the National Park Šumava with Application into Education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Kadeřávková
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Id práce:
176185
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — výchova ke zdraví (N BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Smrková monokultura, les, kůrovci, lýkožrout smrkový, dotazník, pracovní list, ekologická hra
Klíčová slova v angličtině:
Spruce monokulture, forest, bark beetles, bark beetle (Ips typographus), questionnaire, working sheet, ecological game
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce zpracovává problematiku smrkových monokultur v souvislosti s výskytem kůrovců v NP Šumava. Cílem práce je nejen sjednotit a zpřehlednit informace, ale také, což je mnohem důležitější, zjistit povědomost o daném tématu u žáků devátých tříd základní školy. Zároveň odhaluje, jaký mají žáci přehled o souvisejících problémech a jaký zastávají názor k řešení situace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž teoretická se dále dělí do osmi kapitol, které se věnují historii šumavských lesů, smrkovým monokulturám s bližším přihlédnutím ke smrku ztepilému, dále rozdílům mezi přirozeným a hospodářským lesem či jedinečnosti pralesa Boubín. V jedné z kapitol se dozvíme blíže něco o orkánu Kyrill a jeho následkům a v návaznosti na to následují informace o kůrovcových kalamitách a o samotném lýkožroutu smrkovém. Poslední dvě kapitoly nám pak přibližují možnosti řešení problémové situace s přihlédnutím na nejčastěji využívaná opatření a také se podíváme na to, jak vypadá aktuální situace v šumavských lesích s perspektivou do budoucna. Praktická část se z velké části skládá z dotazníkového šetření, které probíhalo u žáků devátých tříd Základní školy Národní 1018 v Prachaticích za účelem zjistit jejich informovanost o daném tématu. Výstupem práce je navrhnutí možností využití dané problematiky v praxi, kam jsem zahrnula výukový program, jehož součástí je pracovní list a ekologická hra k tématu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the issues of the spruce monocultures in the relation to the incidence of the bark beetle (Ips typographus) in the Šumava National park. The aim of the thesis is not only to unify and arrange the information, but also find out the level of knowledge about this topic among the pupils of the ninth grade of the basic school. The work also shows the level of knowledge of the pupils about the related problems and what are their opinions and suggested solutions. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part consists of eight chapters, that are devoted to the history of the Šumava forests, pine tree monocultures with the closer focus on the Norway spruce (Picea abies), the differences among the „natural“ and „economical“ forest and to the uniqueness of the Boubín primeval forest. In one of the chapters we get information about the huriccane Kyrill and its effects on the Šumava forests and followed by the information about the bark beetle calamities and about the bark beetle on its own. The last two chapters are devoted the solution of the current situation in the Šumava forests and their future perspectives. The practical part of the thesis contains mainly of the questionnaire survey proceeded among the pupils of the ninth grade of the basic school in Prachatice, Národní 1017 in order to find out their knowledge about the subject. The output of the thesis is the suggestion of the usage of the given issues in the practice, consisting also of the educational plan with the working sheet and ecological game on the topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Kadeřávková 2.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Kadeřávková 240 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Kadeřávková 237 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Andreska, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 154 kB