velikost textu

Možnosti aktivizace seniorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti aktivizace seniorů
Název v angličtině:
Possibility of activating seniors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Kopecká
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
Id práce:
176141
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Senior, aktivizace, aktivizační programy, sociální služby pro seniory
Klíčová slova v angličtině:
Senior, activation, activation programs, social services for the elderly
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce analyzuje nabídku aktivizačních programů jednotlivých center, klubů, vzdělávacích zařízení a středisek sociálních služeb pro seniory v hlavním městě Praze. Diplomová práce se zaměřuje na problematiku aktivizace seniorů. Výzkumným cílem diplomové práce je zjistit, jaké přínosy mají různé aktivizační programy pro seniory, jak senioři sami nahlížejí na konkrétní aktivity a jak moc jsou pro ně důležité. Dále je cílem diplomové práce zjistit, jaké aktivizační programy senioři nejvíce vyhledávají a jestli jejich výběr souvisí s dosaženým věkem, rodinným stavem, profesním původem a vzděláním. Diplomová práce je svým charakterem případovou empirickou studií. Z metodologického hlediska práce využívá dvě základní metody: za prvé, sběr a analýzu relevantních dat z odborné literatury a za druhé samostatný kvalitativní výzkum provedený metodou polostrukturovaných rozhovorů s reprezentativním vzorkem respondentů.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis analyses the offer of activation programs of centres, clubs and centres for social services for seniors in the capital city of Prague. The diploma thesis focuses on issues of activation of seniors. The research of the diploma thesis also aims to find out what the benefits of various activation programs for the elderly, how the seniors are looking at specific activities and how important they are to them. The aim of this diploma thesis is to find out what activities the seniors are most searching for and whether the choice is related to the age, family status, original vocation and education. The diploma thesis is a case study of empirical character. From the methodological point of view, the thesis uses two basic methods: firstly, the collection and analysis of relevant data from professional literature, and secondly, a qualitative research conducted by semistructured interviews with a representative sample of respondents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Kopecká 882 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Kopecká 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Kopecká 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 152 kB