velikost textu

Edukace vybraných dětí ve věku 8 - 15 let před plánovanou operací na oddělení dětské chirurgie v nemocnici Kolín

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukace vybraných dětí ve věku 8 - 15 let před plánovanou operací na oddělení dětské chirurgie v nemocnici Kolín
Název v angličtině:
Education of selected children aged 8 to 15 years prior to elective surgery at the Department of Pediatric Surgery at the hospital Kolín
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jindra Duchanová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Alena Váchová
Id práce:
176137
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě, edukace, operace, dětská chirurgie
Klíčová slova v angličtině:
Child, education, surgical operation, pediatric surgery
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem diplomové práce je zjistit, zda jsou vybrané děti ve věku 8 – 15 let dostatečně edukovány o průběhu plánované operace na oddělení dětské chirurgie v nemocnici Kolín. V teoretické části jsem popsala možné způsoby komunikace s dětmi ve věku 8 – 15 let, herní terapii a možnosti jejího využití a perioperační péči o děti na dětské chirurgii v nemocnici Kolín. K výzkumu jsem využila metodu strukturovaných rozhovorů s vybranými dětmi ve věku 8 -15 let, které byly hospitalizovány na oddělení dětské chirurgie k plánované operaci v době od června do září 2017. V praktické části jsou popsány rozhovory s vybranými dětmi. Výsledky rozhovorů jsem využila při přípravě edukačních materiálů pro děti ve věku 4 – 10 let.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this diploma thesis is to find out whether selected children aged 8-15 years are sufficiently educated about the course of the planned surgery in the Department of Pediatric Surgery at Kolín Hospital. In the theoretical part, I have described possible ways of communication with children aged 8 to 15, play therapy and the possibilities of its use, and perioperative care for children in childhood surgery at the Kolín hospital. I used the method of structured interviews with selected children between the ages of 8 and 15 who were hospitalized in the department of pediatric surgery for the planned surgery from June to September 2017. The practical part describes interviews with selected children. I used the interview results to prepare educational materials for children agend 4 to 10 years.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jindra Duchanová, DiS. 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jindra Duchanová, DiS. 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jindra Duchanová, DiS. 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alena Váchová 501 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB