velikost textu

Svalové dysbalance u atletů tyčkařů měřeno pomocí TMG

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svalové dysbalance u atletů tyčkařů měřeno pomocí TMG
Název v angličtině:
Muscle imbalances in pole vault athletes measured by TMG
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nikola Suchelová
Vedoucí:
Mgr. Michal Šteffl
Oponent:
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Id práce:
176128
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyziologie (51-500200)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
skok o tyči, atletika, svalové dysbalance, TMG
Klíčová slova v angličtině:
pole vault, athletics, muscle imbalances, TMG
Abstrakt:
Abstrakt Název: Svalové dysbalance u atletů tyčkařů měřeno pomocí TMG. Cíle: Cílem práce bylo vybrat ohrožené svalové skupiny a identifikovat možné dysbalance s využitím přístroje tensiomyograf (TMG 100) a definovat hypotézy o vlivu tréninkového zatížení ve skoku o tyči na rozvoj svalových dysbalancí ve vybraných svalových skupinách. Metody: Tato práce má charakter kvalitativního výzkumu. Konkrétně bylo realizováno šest případových studií, ve kterých byl kladen důraz na odhalení charakteristických svalových dysbalancí, které by mohly vzniknout na základě tréninkového zatížení ve skoku o tyči. K měření svalových dysbalancí byl použit přístroj tensiomyograf (TMG 100). Výsledky: U 6 měřených probandů jsme zjistili, že může docházet během tréninkového a závodního zatěžování při skoku o tyči ke vzniku asymetrii ve svalech deltoideus anterior a trapezius superior. Dále může docházet vlivem tréninku ke zpomalení kontrakce u svalu biceps brachii a další nepoměr na deltoideus anterior mezi oba svaly. Zjištěné funkční asymetrie v loketním kloubu byly velice nízké. Klíčová slova: skok o tyči, atletika, svalové dysbalance, TMG
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Muscle imbalances in pole vault athletes measured by TMG. Goal: The goal of this work was to choose endangered muscle groups and identify possible imbalances by using Tensiomyography machine (TMG 100) and define hypothesis about training pressure of pole vault on growth of muscle imbalances in selected muscle groups. Methods: This work is based on qualitative research. Specifically, six case studies were conducted, during which the importance was placed on discovering characteristic muscle imbalances, which could appear based on training pressure in pole vault. Tensiomyography machine (TMG 100) was used to measure muscle imbalances. Results: Six pole vaulters participated in this study. We found that training and competitive load of pole vault could create muscle asymmetry in muscles deltoideus anterior and trapezius superior. The training may influence also slows down contractions of biceps brachii muscle and another asymmetry on deltoideus anterior between both muscles. We found very low functional symmetry in elbow joint. Key Words: pole vault, athletics, muscle imbalances, TMG
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Suchelová 4.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikola Suchelová 293 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Suchelová 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Suchelová 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Šteffl 438 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Klára Staňková 152 kB