velikost textu

Další vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji – možnosti rozvíjení kompetencí potřebných pro vykonávání povolání pedagog základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Další vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji – možnosti rozvíjení kompetencí potřebných pro vykonávání povolání pedagog základní školy
Název v angličtině:
The Continuing Teacher Education in Moravskoslezský region – the Possibility of Developing Competencies needed to perform Elementary School Teacher Profession
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Gabriela Čambulová
Vedoucí:
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Id práce:
176123
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
další vzdělávání pedagogů|kompetence pedagogů|trendy ve vzdělávání pedagogů
Klíčová slova v angličtině:
teacher´s adult education|competences|current adult education
Abstrakt:
Abstrakt Cílem bakalářské práce bude analýza obsahového zaměření kurzů dalšího vzdělávání pro pedagogy základních škol v Moravskoslezském kraji – zda nabídka kurzů umožnila pedagogům základních škol podle jejich mínění rozvíjet kompetence potřebné pro výkon jejich povolání. Tyto kompetence budou vymezeny dle Národní soustavy povolání (NSP). V práci bude nastíněn historický vývoj dalšího vzdělávání pedagogů v České republice a následně budou v této oblasti přiblíženy současné trendy. Dále bude v práci představeno Krajské vzdělávací a informační centrum Moravskoslezského kraje (KVIC), což je v tomto regionu největší organizátor kurzů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů. Dle dat získaných z organizace KVIC bude shrnuta nabídka jimi pořádaných, MŠMT akreditovaných, kurzů pro pedagogy základních škol. Poté proběhne srovnání náplně pořádaných kurzů a kompetencí požadovaných v NSP, tedy zda pořádané kurzy umožňují svým zaměřením rozvíjet kompetence pedagogů základních škol stanovených v NSP. Dále bude v rámci šetření použit dotazník spokojenosti pedagogů s nabídkou kurzů v tomto regionu, jaký mají kurzy přínos pro pedagogy (které z absolvovaných kurzů byly pro dané účastníky vzhledem k jejich specializaci nejlépe využitelné, tj. zda znalosti či dovednosti na nich získané využili při svém výkonu povolání) a jaká je ochota pedagogů základních škol k dalšímu vzdělávání. Pedagogové základních škol také označí z nabídky NSP ty kompetence, které považují za klíčové, bude zkoumán vliv specializace pedagogů na výběr a hodnocení kurzů a vliv specializace pedagogů na hodnocení důležitosti jednotlivých kompetencí, tedy zda pedagogové různých specializací kladou důraz na odlišné kompetence. Cílem šetření bude zhodnocení, zda je nabídka kurzů v Moravskoslezském kraji dle mínění pedagogů efektivní.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to analyze the content focus of elementary schools teacher professional development of in the Moravian-Silesian Region – whether the offer of courses subjectively enabled the primary school teachers to develop competencies necessary for their profession. These competencies will be defined according to the National System of Occupation (Národní soustava povolání). The thesis will outline the history of teacher professional development in the Czech Republic and also the current trends will be brought closer to this area. The Regional Education and Information Center of the Moravian-Silesian Region (KVIC) will be presented. It is the largest organizer of courses related to the teacher professional development in this region. The offer of the courses, accredited by the Ministry of Education and designed to elementary school teachers, will be classified and summarized according to the data obtained from the KVIC organization. Then a comparison of the content of the courses and competencies required in the NSP will be carried out – whether the organized courses allow to develop the competencies of the primary school teachers set up in the NSP. In addition, the survey will use a questionnaire of teacher satisfaction with the offer of courses in this region, if the courses benefits to the teachers (which of the courses were the most useful for the participants due to their specialization, whether the teachers used the acquired skills in their practice) and the willingness of primary school teachers to the professional development. Primary school teachers will also highlight the competencies from the NSP they consider to be crucial. The influence of teacher specialization on the choice and evaluation of courses will be surveyed. The influence of teacher specialization on assessing the importance of individual competencies will be surveyed, then whether teachers of different specializations emphasize different competencies. The aim of the survey will be to evaluate the subjective efficiency of the course offer in the Moravian-Silesian Region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Čambulová 1.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Gabriela Čambulová 257 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Čambulová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Čambulová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 331 kB