velikost textu

Hodnocení tělesné zdatnosti a herních dovedností u hráčů ve fotbale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení tělesné zdatnosti a herních dovedností u hráčů ve fotbale
Název v angličtině:
Assessment physical fitness and game skills in soccer players
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Marek Čech
Vedoucí:
Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Kočíb
Id práce:
176118
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mladší školní věk, tělesná zdatnost, tělesné složení, pohybové dovednosti, fotbal
Klíčová slova v angličtině:
Younger school age, physical fitness, body composition, physical skills, football
Abstrakt:
Abstrakt Název: Hodnocení tělesné zdatnosti a herních dovedností u hráčů ve fotbale Cíle: Zjistit vzájemné vztahy a rozdíly mezi aktuální úrovní tělesného složení, tělesné zdatnosti a specifických fotbalových dovedností u fotbalových hráčů klubu ABC Braník ve věku 7 a 8 let. Metody: Hlavní vybranou metodou výzkumu bylo pozorování – měření a testování. Výzkumný soubor zahrnoval dohromady 31 fotbalových hráčů – 15 hráčů z týmu ABC Braník U8 (průměrný věk 8,3 ± 0,3 roku a 16 hráčů z týmu ABC Braník U7 (průměrný věk 6,9 ± 0,4 roku). Tělesná zdatnost byla testována pomocí standardizované testové baterie Unifittest 6-60, specifické fotbalové dovednosti byly testovány podle manuálu z internetové stránky ProFutbalAnalytics.cz. Výsledky: V oblasti tělesné zdatnosti dosáhli starší hráči (U8) nadprůměrného skóre a mladší hráči (U7) průměrného skóre. Z týmu U8 celkově 9 z 15, tedy 60 % jedinců, zaznamenalo minimálně nadprůměrné výsledky v testech zdatnosti. V týmu U7 pouze 7 z 16, tedy 44 % jedinců, spadá svými výkony dle norem mezi nadprůměrné. Míra asociace mezi herními dovednostmi a tělesnou zdatností byla nízká. Při bližším zkoumání jsme zjistili střední korelaci mezi ukazatelem tělesné zdatnosti „člunkový běh“ a ukazateli herních dovedností „žonglování“ a „vedení míče“ (r = 0,52 – 0,58). Významné rozdíly ve prospěch starší skupiny hráčů byly zjištěny u všech jednotlivých testů zdatnosti a herních dovedností. Klíčová slova: Mladší školní věk, tělesná zdatnost, tělesné složení, pohybové dovednosti, fotbal.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Assessment physical fitness and game skills in soccer players Objectives: To find out the relationships and differences between actual levels of body composition, physical fitness and specific football skills of football players at ABC Braník aged 7 and 8 years. Methods: The main research method chosen was observation - measurement and testing. The research group included a total of 31 football players - 15 players from the ABC Braník U8 team (average age 8.3 ± 0.3 years and 16 players from ABC Braník U7 team (mean age 6.9 ± 0.4 years). tested with the Unifittest 6-60 standardized test battery, specific football skills have been tested according to the ProFutbalAnalytics.com manual. Results: In physical fitness, older players (U8) achieved above average scores and younger players (U7) achieved average scores. A total of 9 out of 15 of the U8 team, ie 60 % of individuals, recorded at least above average results in fitness tests. In the U7 team, only 7 out of 16, ie 44 % of individuals, are above average in their performance according to standards. The degree of association between game skills and physical fitness was low. Upon closer examination, we found a moderate correlation between the fitness prowess indicator and the juggling and ball management indicators (r = 0.52 - 0.58). Significant differences in favor of an older group of players were found in all individual fitness tests and game skills. Keywords: Younger school age, physical fitness, body composition, physical skills, football.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marek Čech 2.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Marek Čech 115 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marek Čech 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marek Čech 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Kočíb 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 153 kB