velikost textu

Vnímání rizika a postoje k riziku mladých skautů z různých zemí Evropy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnímání rizika a postoje k riziku mladých skautů z různých zemí Evropy
Název v angličtině:
Risk perception and attitudes towards risk of young scouts from European countries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Škopová
Vedoucí:
PhDr. Ivana Turčová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.
Id práce:
176106
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství geografie pro střední školy (TVS_NZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
příroda, skauting, dobrodružství
Klíčová slova v angličtině:
outdoors, scouting, adventure
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vnímání rizika a postoje k riziku mladých skautů z různých zemí Evropy. Cíle: Cílem práce bylo zjistit rozdíly ve vnímání rizika a postojích k riziku mezi mladými skauty z různých zemí Evropy. Metody: Dotazníkového šetření se účastnilo 126 respondentů z 18 zemí Evropy. Výzkumný soubor tvořili skauti ve věkové kategorii Roveři a Rangers, tedy 16 - 25 let. Mezi respondenty bylo 66 mužů a 60 žen. Dotazníky Risk orientation questionnaire byly dále zpracovány a vyhodnoceny za použití základních statistických metod jako medián či aritmetický průměr. Pro konkrétnější porovnání byla data také analyzována Pearsonovým korelačním koeficientem a faktorovou analýzou tak, že mezi sebou byly porovnány jednotlivé prvky dotazníků (pohlaví, vybrané země, podobnost u jednotlivých odpovědí). Pro některá porovnání byly vybrány pouze země s vyšším počtem respondentů (≥ 9). Norsko, Švédsko, Finsko, Island a Dánsko byly sloučeni do jedné kategorie Skandinávie. Výsledky: Aritmetický průměr a medián neukázaly u zemí s vyšším počtem respondentů (≥ 9) na žádné výrazné rozdílnosti ve vnímání a postojích k riziku. Drobné odchylky byly nalezeny pouze u České Republiky, Německa a Portugalska. Při porovnání mužů a žen byly nalezeny drobné rozdíly u otázek 5 a 6 (medián se liší o 1). Ve zbytku nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly. Při faktorové analýze byly korelací zjištěny mírné podobnosti mezi Británií a Švýcarskem, Francií a Portugalskem, Skandinávií a Českou republikou, Británií a Skandinávií, Skandinávií a Portugalskem. Dílčím výpočtem byly zjištěny podobnosti mezi otázkami z hlediska četností odpovědí. Závěr: Při porovnání vnímání a postojů k riziku mladými skauty z Evropy nebyly nalezeny žádné statisticky významné rozdíly, avšak byly nalezeny drobné podobnosti v odpovědích mezi některými státy. Významný rozdíl nebyl nalezen ani při srovnání mužů a žen. Klíčová slova: riziko, vnímaní rizika, postoje k riziku, skauting, paradigma dobrodružného prožitku
Abstract v angličtině:
Abstract: Title: Risk perception and attitudes towards risk of young scouts from European countries. Objectives: The aim of the study was to find out differences of risk perception and attitudes towards risk between young scouts from European countries. Methods: The questionnaire was filled by 126 young scouts from 18 European countries. Asked scouts were in Rover and Rangers categories, aged 16 to 25. The research sample consisted of 66 men and 60 women. Questionnaires Risk orientation questionnaire were analysed by basic statistic methods like median and mean. Specific comparison was made by Pearson coefficient and factor analysis. The aim of their using was to compare parts of the questionnaire (sex, countries, similarity of answers). For some comparison were chosen only countries with more respondents (≥ 9). Norway, Sweden, Finland, Iceland, and Denmark were joined up to one category Scandinavia. Results: There are no significant results shown by mean and median for countries with respondents (≥ 9). Small variances were qualified only for the Czech Republic, Germany and Portugal. Comparing results of men a women shown small differences only in questions 5 and 6. In general, there were no significant differences between men a women. Factor analysis, particularly, correlation factors shown small similarities between the Great Britain and Switzerland, France and Portugal, Scandinavia and the Czech Republic, Britain and Scandinavia, Scandinavia and Portugal. Conclusion: Comparison of risk perception and attitudes towards risk of young scouts in European scouts did not show significant results, except for small similarities in answers of some countries. There are no significant results between men and women in comparing this two categories. Keywords: risk, risk perception, attitudes towards risk, scouting, adventure experience paradigm
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Škopová 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Škopová 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Škopová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivana Turčová, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Jiří Šafránek, Ph.D. 152 kB