velikost textu

Motivace dětí mladšího školního věku ke sportovním aktivitám

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivace dětí mladšího školního věku ke sportovním aktivitám
Název v angličtině:
Motivation of primary school children to sports activities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Zdeňka Grižáková
Vedoucí:
PaedDr. Jana Hájková
Oponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
176097
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sportovní aktivity, vnitřní a vnější motivace, mladší školní věk, motivace, tělesná zdatnost, osobnost učitele, rodina, vesnice, město
Klíčová slova v angličtině:
Sports activities, internal and external motivation, primary school age children, physical fitness, teacher´s personality, family, village, city
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje tématu motivace žáků 1. stupně základní školy k pohybu a sportovním aktivitám. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část výzkumnou. Teoretická část objasňuje pojmy, které se vztahují k tématu práce, a to především pojmy pohybová aktivita a pojmem sport. Dále je teoretická část zaměřená na vývojová stadia osobnosti, pojmy motivace, incentivy, potřeby, odměny, tresty a motivační struktury sportovců. Cílem výzkumné části diplomové práce je zjistit aktuální stav motivace ke sportovním aktivitám u žáků 1. stupně základní školy za pomoci dotazníkového šetření. Výzkumná část se dále zabývá vztahy mezi sledovanými proměnnými v dotazníkovém šetření. Výsledky práce přinášejí nové poznatky o motivaci dětí ke sportovním aktivitám.
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on the motivation of pupils attending primary school towards the sports activities. The work is divided into theoretical and research section. The theoretical part explains the concepts related to the thesis itself, especially the concepts of leisure activities, physical activities and the concept of sport. Furthermore, the theoretical part is focused on the developmental stages of personalities, the concepts of motivations, incentives, needs, rewards and motivational structure of sportsmen. The aim of the research part of this thesis was to determine the current state of motivation of the pupils attending primary school towards the sports activities. To accomplish this aim, a method of questionnaire survey was used. The research section also deals with the relationships among the monitored variables in the survey. The results of this work provide new information about motivation of children towards sports activities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zdeňka Grižáková 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zdeňka Grižáková 239 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zdeňka Grižáková 307 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jana Hájková 547 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 493 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 154 kB