velikost textu

Konzumace ovoce a zeleniny u dětí školního věku v Milovicích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konzumace ovoce a zeleniny u dětí školního věku v Milovicích
Název v angličtině:
Consumption of fruits and vegetables among pupils of younger and older school age in Milovice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eva Hodonská
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
176093
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ovoce, zelenina, mladší školní věk, starší školní věk, zdravá strava, zdravý životní styl.
Klíčová slova v angličtině:
Fruits, vegetables, school age, older school age, healthy diet, healthy way of life
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Bakalářská práce se zabývá konzumací ovoce a zeleniny u dětí školního věku na základní škole v Milovicích, konkrétně byla zkoumána skupina žáků ze 3. – 5. ročníku. Jakožto třídní učitel dlouhodobě sleduji přístup žáků ke stravování a ke konzumaci ovoce a zeleniny, pozoruji nízkou oblibu těchto potravin, špatné stravovací návyky a alarmující počet děti, jež se potýkají s obezitou. Přestože se školní systém snaží o osvětu v oblasti stravování a zdravého životního stylu, je třeba i zvyšovat informovanost rodičů, kteří zabezpečují většinu pokrmu a spravují volný čas dětí. V teoretické části práce se zaměřují na ovoce a zeleninu jako základ zdravé stravy, na látky, které se v těchto potravinách vyskytuji a na ohrožení, která plynou z nedostatečné přítomnosti těchto látek v organismu. V praktické části zkoumán oblibu ovoce a zeleniny u žáků, jejich preference a podíl těchto potravin v jejich jídelníčku.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce This bachelor thesis deals with the consumption of fruit and vegetables in children who attend elementary school in Milovice, specifically a group of pupils from 3rd to 5th grade was observed. As a class teacher, I have been watching the attitude of pupils toward fruit and vegetable consumption, as well as their eating habits, and I have noticed the low popularity of these foods, poor eating habits and an alarming number of children struggling with obesity. Although the school system is striving to educate pupils on healthy eating and healthy lifestyle, it is important to also educate parents of these children, who provide most food and manage children's leisure time. In the theoretical part of my thesis, I focus on fruits and vegetables as the basis of a healthy diet, substances present in these foods and risks resulting from insufficient amounts of these substances in the body. The practical part examines the popularity of fruit and vegetables among pupils, their preferences and the share of these foods in their diet. Keywords: Fruit and vegetables consumption, healthy diet, diet, vitamins, calcium, younger school age.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eva Hodonská 674 kB
Stáhnout Příloha k práci Eva Hodonská 287 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eva Hodonská 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eva Hodonská 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 152 kB