velikost textu

Zařazení projektových dnů do výuky přírodopisu na základních školách Mostecka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zařazení projektových dnů do výuky přírodopisu na základních školách Mostecka
Název v angličtině:
Project Teaching in Science Education at School in Most Region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dagmar Krajníková
Vedoucí:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Skýbová
Id práce:
176043
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Projektové vyučování, projektový den, výuka přírodopisu
Klíčová slova v angličtině:
Project-based learning, project day, science teaching
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zařazením projektových dnů přírodopisu na základních školách města Mostu a okolních obcí. Diplomová práce je rozdělena na tři části. Část teoretická je věnována vzniku a historii projektové výuky ve světě i v českých školách, teoretickým pojmům, které s projektovým vyučováním bezprostředně souvisí, dále pak v zařazování projektové výuky v současném vzdělávacím procesu, výhody a nevýhody projektového vyučování. Výzkumná část práce a hlavní výzkumný problém se zaměřuje na využívání projektové výuky na 2. stupni základních škol. Výzkumná část je výsledkem dotazníkového šetření, které jsem na vytipovaných základních školách uskutečnila. Při provedení výzkumu k této diplomové byla použita metoda dotazníku, který je jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro sběr dat. Respondenty byli učitelé přírodopisu jednotlivých Mosteckých škol. Dotazník byl vytvořen i distribuován elektronicky. V praktické části předkládám vlastní návrh projektového dne „Den stromů“, který jsem realizovala na Základní škole Obránců míru v Mostě. KLÍČOVÁ SLOVA Projektové vyučování, projektový den, výuka přírodopisu
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the inclusion of project days in Natural history lessons at elementary schools in Most and nearby villages. The diploma thesis is divided into three parts. The theoretical part is devoted to origin and history of project-based learning in the world and in czech schools, theoretical concepts that are directly related to project-based learning, and also the incusion of project-based learning into present educational proces, advantages and disadvantages of project-based learning. The research part of the thesis and the main research problem focuses on using the project-based learning at primary school. The research part is the result of a questionnaire survey that I realized at selected elementary schools. In the process of researching was used a questionnaire method, which i sone of the most common tools for data collection. Teachers from these schools took care of completing the statistical data. The questionnaire was created and distributed electronically. In the practical part I present the project day „Tree Day“ which I realized at lower secondery school Obránců míru in Most. KEY WORDS Project-based learning, project day, science teaching
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dagmar Krajníková 6.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dagmar Krajníková 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dagmar Krajníková 243 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Skýbová 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 152 kB