velikost textu

Hodnocení aktuálního stavu držení těla a výskyt ploché nohy u sportující a nesportující mládeže v Západních Čechách.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení aktuálního stavu držení těla a výskyt ploché nohy u sportující a nesportující mládeže v Západních Čechách.
Název v angličtině:
The Evaluation of the Current Situation of Posture and Flat Foot Occurrence among the Young, Engaged in the Sports and not Engaged in the Sports in the West Bohemia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Zeman
Vedoucí:
PaedDr. Květa Prajerová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Id práce:
176024
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
držení těla, plochá noha, diagnostika, mathiasův test, podoskop, sportující mládež
Klíčová slova v angličtině:
posture, flat foot, diagnostics, Matthias‘ test, podoscope, sports activity of the young people
Abstrakt:
Abstrakt Název: Hodnocení aktuálního stavu držení těla a výskyt ploché nohy u sportující a nesportující mládeže v západních Čechách Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění aktuálního stavu držení těla a výskytu ploché nohy a vyhodnocení spolu s výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na pohybovou aktivitu u vybraného vzorku mládeže. Metody: Jako hlavní výzkumná metoda pro zjištění aktuálního stavu držení těla byl použit test na držení těla dle Mathiase a diagnostický přístroj pro vyšetření plochonoží s polarizovaným světlem podoskop. Plantogramy byly vyhodnoceny pomocí vizuální škály dle Kapandjiho (1985). Pomocí písemného dotazníku byly zjištěny základní údaje o probandech, zejména jejich zájem o pohybové aktivity a sportovní zaměřenost. K určení ideální váhy či nadváhy byl použit index tělesné hmotnosti BMI, který byl u probandů vypočítán z jejich naměřené tělesné hmotnosti a výšky pomocí osobní váhy Salter 9204WH3R a volně stojícího metru Tanita HR-001. Výsledky: Zjistili jsme, že vadným držením těla disponuje 68 % testovaných probandů a plochonoží 1° až 3°stupně se vyskytuje ve 32 % případů. Dále bylo zjištěno, že se plochá noha častěji vyskytuje u jedinců s vadným držením těla a správné držení těla mají častěji probandi, kteří se pravidelně věnují pohybovým aktivitám. Z výsledku lze usoudit, že správné, nebo vadné držení těla není závislé na pohlaví. Na druhou stranu se plochá noha častěji vyskytovala u mužů, nežli u žen. Vadné držení těla a plochá noha souvisí dle naměřených výsledků u probandů s jejich tělesnou hmotností. U jedinců s nadváhou se více objevuje vadné držení těla i plochá noha 1° až 3°. Klíčová slova: držení těla, plochá noha, diagnostika, Mathiasův test, podoskop, sportující mládež
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The Evaluation of the Current Situation of Posture and Flat Foot Occurrence among the Young, Engaged in the Sports and not Engaged in the Sports, in the West Bohemia Objectives: The main objective of this thesis is to find out the current situation of posture and flat feet occurrence and to evaluate these findings together with a questionnaire survey, focused on the physical activity among a representative sample of young people. Methods: The main methods used to find out the current state of posture were a Matthias’ posture test and a diagnostic device for flat feet examination with a polarized light called a podoscope. Plantographs had been evaluated according to the Kapandji score (1985). By the means of the written questionnaire, a basic data about the probands were found out, especially about their interest in the physical activity and their involvement in the sport activity. To determine the optimal weight or overweight, the body mass index BMI was used. By the probands, the BMI was calculated from their recorded body weight and height, using the personal scale Salter 9204WH3R and standalone measure Tanita HR-001. Results: It was discovered 68 % of the tested probands have a faulty posture, and by 32 % of the probands, a flatfoot among 1° to 3° occurred. Next, it was found out that a flat foot occurs most frequently by those individuals with a faulty posture, and the right posture is more often to be found by the probands, who are regularly involved in a physical activity. According to the results, it can be concluded that the right or faulty posture does not depend on the gender. On the other hand, the flat foot occurred more often by the men than women. The faulty posture and flat foot relates to the probands‘ body weight, according to the recorded results. The faulty posture and flat foot among 1° to 3° occurs more frequently by over weighted individuals. Keywords: posture, flat foot, diagnostics, Matthias‘ test, podoscope, sports activity of the young people
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Zeman 4.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Zeman 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Zeman 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Květa Prajerová, CSc. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 289 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 154 kB