velikost textu

Činnost metodiků prevence na vybraných středních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Činnost metodiků prevence na vybraných středních školách
Název v angličtině:
Activity of methodists of prevention at selected secondary schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zlata Pokorná
Vedoucí:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdalena Richterová
Id práce:
175946
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B PG-VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prevence, adiktologie, metodik prevence, preventivní aktivity, drogy
Klíčová slova v angličtině:
prevention, addictology, methodist of prevention, preventive activities, drugs
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá tématem Činnost metodiků prevence na vybraných středních školách. Cílem práce je porovnat Preventivní programy vybraných středních škol, na co klade jaká škola důraz v oblasti primární prevence a sledovat jaké jsou cesty ke splnění bodů Preventivního programu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy v oblasti primární prevence rizikového chování mládeže. Poukazuje na systém prevence ve školství v České republice a stručně definuje všechny oblasti rizikového chování dětí a mládeže, se kterými školní metodik prevence pracuje. Hlavní pozornost je zaměřena na pozici školního metodika prevence, popisuje jeho postavení ve školství a umístění do legislativního rámce v pracovní oblasti. Dále vymezuje náplň jeho činnosti, rozděluje konkrétní typy činností a jejich specifika. Definuje dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Preventivní program, zabývá se konkrétními druhy a formami preventivních programů/aktivit na středních školách a mimoškolními preventivními programy/aktivitami. Pro kvalitativní výzkum praktické části této práce byla využita metoda strukturovaného rozhovoru s jednotlivými školními metodiky prevence na třech vybraných středních školách různého zaměření. Jednotlivé rozhovory byly poté ručně kódovány a vyhodnocovány. Na základě výpovědí školních metodiků prevence byly zodpovězeny otázky vztahující se k možným formám preventivního působení na studenty vybraných středních škol. Všechny respondentky se shodly, že nejpalčivějším problémem dnešní mládeže je záškoláctví a kyberšikana, která je spojena s modernizací technologií a problematikou používání internetu a sociálních sítí. Nejúspěšnější způsob preventivního působení pak závisí na důvěrném prostředí školy, možnostech aktivního využívání volného času, posilování kladných vlastností studentů a jejich průběžné motivaci. KLÍČOVÁ SLOVA prevence, školní metodik prevence, preventivní program, preventivní aktivity, rizikové chování
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with the theme Activities of prevention methodologists at selected secondary schools. The aim of this work is to compare the Preventive Programs of selected secondary schools, what is the emphasis of the school in the area of primary prevention and what are the ways to meet the points of the Preventive Program. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic concepts in the area of primary prevention of risk behavior of youth. It points to the system of prevention in the education system in the Czech Republic and briefly defines all areas of risky behavior of children and youth with which the school prevention methodologist works. The main attention is focused on the position of school methodists of prevention, describes its position in education and its position in the legislative framework in the work area. It also defines the scope of its activities, divides specific types of activities and their specifics. It defines a document of the Ministry of Education, Youth and Sports Preventive Program deals with specific types and forms of prevention programs / activities at secondary schools and out-of-school preventive programs / activities. For the qualitative research of the practical part of this work I was used the method of structured interview with individual school methodists of prevention at three selected secondary schools of different focus. Individual interviews were then manually coded and evaluated. Based on the testimonies of school methodists of prevention, questions related to possible forms of preventive effects on students of selected secondary schools were answered. All respondents agreed that the most pressing problem of today's youth is truancy and cyberbullying, which is linked to the modernization of technology and the issue of Internet and social networking. The most successful method of preventive action then depends on the confidential environment of the school, the possibilities of active leisure, strengthening the positive characteristics of students and their ongoing motivation. KEYWORDS prevention, school methodist of prevention, preventive programe, preventive activities, risk behavior
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zlata Pokorná 1.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Zlata Pokorná 652 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zlata Pokorná 218 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zlata Pokorná 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 433 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Richterová 443 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 153 kB