velikost textu

Možnosti integrace učiva Výchovy ke zdraví a VV na 2. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti integrace učiva Výchovy ke zdraví a VV na 2. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Options integration of health education curriculum and VV at the 2nd primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Magdalena Hajná
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Id práce:
175853
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vzdělávací oblasti RVP, zdravý životní styl, osobní zodpovědnost, aktivní přístup, integrace učiva výchovných předmětů.
Klíčová slova v angličtině:
Educational areas RVP, healthy lifestyle , personal responsibility, proactive approach, integration of educational subjects.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomové práce: Možnosti integrace učiva předmětů Výchovy ke zdraví a Výtvarné výchovy na 2. stupni základní školy Autor: Bc. Magdalena Hajná Tato diplomová práce přináší výsledek zkoumání možnosti integrace učiva předmětů Výtvarná výchova a Výchova ke zdraví na nižším sekundárním stupni vzdělávání. Výsledkem je mnou upravený projekt „Cesta mezi lidmi“, zaměřený na propojení vybraného tématu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do učiva Výtvarné výchovy v šestém ročníku základní školy. V teoretické části jsem se zaměřila na stručnou historii a současnost v oblasti vzdělávání v České republice a nastiňuji charakteristiku vzdělávacích oblastí Člověk a zdraví a Umění a kultura. Zaměřuji se na problematiku učiva oborů Výchova ke zdraví a Výtvarná výchova, na východiska pro integraci výchovných předmětů a na společné aspekty cílů a obsahů předmětů Výtvarná výchova a Výchova ke zdraví. V praktické části jsem věnovala pozornost analýze Školního vzdělávacího programu, analýze slabých a silných stránek vybrané školy a analýze Preventivního programu školy. Na základě toho jsem vybírala téma a formu zpracování projektu. Vycházela jsem z programu Školního poradenského pracoviště s názvem „Spolu to zvládnem“, který aktuálně proběhl v třídách šestého ročníku příslušné školy. Tento program je určený k seznámení a stmelení nových kolektivů žáků tříd šestého ročníku, resp. po odchodu části žáků na nižší stupně osmiletých gymnázií a příchodu žáků nových. Program je zaměřený na rozvoj vztahů mezi lidmi, komunikace, sociálních rolí a etické zásady, a to formou didaktických her. Uvozuje tak přímo první námět učiva předmětu Výchova ke zdraví, který je základním tématem mého projektu Cesta mezi lidmi. Ve výstupové části diplomové práce předkládám realizaci projektu „Cesta mezi lidmi“, který integruje vybrané téma z Výchovy ke zdraví do Výtvarné výchovy. Formou aktivizační metody výuky jsem rozšířila okruh souvislostí se zvoleným tématem, dále jej rozpracovala do výtvarného zadání a sledovala účel hlubšího prožitku námětu pomocí samostatné výtvarné práce.
Abstract v angličtině:
Abstrakt in English DP: Possibilities of integration of the subjects of Health Education and Art Education at the Secondary School Autor: Bc. Magdalena Hajná This diploma thesis presents results of examining the possibility of integration of subjects of “Art education” and “Health Education” at the lower secondary level of education. The result is a project of linking the selected subjects into the education curriculum for the sixth year of elementary school. In a theoretical part, I focused on the brief history and the present of education fields of Health Education and Art Education. I outlined its basic characteristics; I summarized important starting points for their integration and I outlined the common goals and contents. I have used weaknesses, strengths, opportunities and threats (SWOT) analysis made in a specific studied school in Prague to specify and refine focus and form of this thesis. Another source of data was a School Counseling Program called “Spolu to zvládnem” (in English: Together we succeed) which was previously run on the studied school. Goal of the program mentioned was to rebuild class team spirit after a part of children leaving class in favor of eight-year grammar schools. As a practical part of this diploma thesis project, I have collected data of knowledge and experience of the pupils, had brainstorming sessions with them to develop and refine the subject into an artwork assignment, The artwork purpose is to provide students a chance of getting deeper experience of the subject during its fulfillment. In the output part of the thesis I present the implementation of the project "A Path Among People", which integrates the selected topics from the Health Education subject into the Art Education. Using an activation method of teaching, I attempted to increase interconnection between the two topics. Pupils got creative assignments to fulfill, with a purpose of getting a deeper experience with the topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Hajná 4.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdalena Hajná 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdalena Hajná 197 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB