velikost textu

Botanická zahrada v Teplicích jako místo pro výuku na II.stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Botanická zahrada v Teplicích jako místo pro výuku na II.stupni ZŠ
Název v angličtině:
Teplice Botanical Garden as a Place of Secondary School´s Lessons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Simona Svobodová
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Id práce:
175807
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
botanická zahrada, rámcově vzdělávací program, školní vzdělávací program, pracovní listy, exkurze
Klíčová slova v angličtině:
botanical garden, general educational program, school educational program, worksheets, excursions
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem využití botanické zahrady v Teplicích k výuce přírodopisu - konkrétně botaniky na II. stupni ZŠ. Práci jsem rozdělila do tří částí. V první části se zabývám zmapováním botanických zahrad v ČR se zaměřením na botanickou zahradu v Teplicích. V druhé části se zabývám zařazením botaniky do Rámcového vzdělávacího programu a následně jejím zahrnutím ve školním vzdělávacím programu, konkrétně ZŠ Litvínov – Hamr. Součástí druhé části jsou teoretické informace k tvorbě pracovních listů a vysvětlení výukové metody – exkurze. V druhé části se ještě zmiňuji teoreticky o pěstování rostlin na školním pozemku. Ve třetí částí je vlastní tvorba pracovních listů. Pracovní listy byly vytvořeny spolu s výstupy během exkurze a po exkurzi (spolu s výsledky). Po různých diskusích s učiteli vznikly pracovní listy s konkrétní výukovou tématikou botaniky. Celkem vzniklo 9 pracovních listů spolu s výstupy. Žáci vyplňovali pracovní listy během exkurze a po exkurzi, k pracovním listům vznikl žákovský dotazník. KLÍČOVÁ SLOVA botanická zahrada, rámcově vzdělávací program, školní vzdělávací program, pracovní listy, exkurze
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is dealing with the theme of use of the Botanic Garden in Teplice to teach Science – especially Botany at Elementary School, 2nd grade. The thesis is divided into three parts. In the first part I´m dealing with mapping of botanic gardens in the Czech republic – mainly focusing on the Botanic Garden in Teplice. In the second part I´m applying my mind to the classification of Botany into the Framework Education Programme and subsequently its covering into the School Education Programme – at the Elementary School Litvinov – Hamr, to be more accurate. One section of the second part contains theoretic information about how to create worksheets and explanation of the teaching method – excursion. I also mention the theory of growing plants in the school parcel. The third part includes my own worksheets. The worksheets were created during the excursion and after it (together with the outcomes). After discussions with different teachers the worksheets with concrete education theme of Botany have been created. Finally there are eight worksheets together with the outcomes. These worksheets were being completed during the excursion and after it since a questionnaire for pupils was made. KEYWORDS botanical garden, general educational program, school educational program, worksheets, excursions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Svobodová 8.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Simona Svobodová 88 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Svobodová 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Svobodová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. 152 kB