velikost textu

Čističky odpadních vod s využitím ve výuce na II. stupni základní školy na Benešovsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čističky odpadních vod s využitím ve výuce na II. stupni základní školy na Benešovsku
Název v angličtině:
Sewage Treatment Plants and their Applications in Basic School Education in the District of Benešov
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Věra Brabcová
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Id práce:
175806
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odpadní vody, čistírna odpadních vod, procesy čištění vod, domácí čistírny odpadních vod
Klíčová slova v angličtině:
Waste water, seweage treatment, industrial technologies water treatment, home sewage systém, work sheet
Abstrakt:
ANOTACE Cílem diplomové práce, která je rozdělena na dvě části, je shrnout problematiku čištění odpadních vod pro účely výuky. V teoretické části lze najít zajímavosti z historie, počátky kanalizace v Českých zemích, pojednání o splaškových, městských i průmyslových odpadních vodách. V práci jsou popsány odpadní vody, jejich složení a vysvětlen pojem kanalizace. Nejrozsáhlejší kapitolou je oddíl o čistírně odpadních vod. Zabývá se typem čistíren, procesy čištění a vody i legislativou. Čtenáři získají informace městu Benešov, průmyslových podnicích, o odkanalizování Benešova i čistírně odpadních vod v tomto městě. Nedílnou součástí práce je i problematika čistíren odpadních vod pro rodinné domy a alternativní způsob čištění odpadních vod v kořenových čistírnách. Empirická část dotazníkovou formou zjišťuje vztah školních zařízení k čistírnám odpadních vod a hlavně využití pracovních listů. Je zde navržen pracovní list pro žáky II. stupně ZŠ popř. příslušných ročníků víceletých gymnázií, který byl pilotně ověřen na Základní škole Benešov, Dukelská 1818. Praktická část obsahuje také návrh exkurze do čistírny v Benešově. Smyslem práce je zpracovat problematiku čištění vody, která by mohla sloužit pedagogům jako příručka k výuce žáků a to tak, aby vedoucí exkurzí dokázali odpovědět na otázky svých žáků a věděli, jak koncipovat exkurzi pro její zdárný průběh. KLÍČOVÁ SLOVA Odpadní vody, čistírna odpadních vod, procesy čištění vod, domácí čistírny odpadních vod
Abstract v angličtině:
ANNOTATION The objective of the Diploma Thesis, which is divided into two parts, is to summarize the issue of wastewater treatment for teaching purposes. In the theoretical part, it is possible to find interesting facts from the history, the beginnings of sewerage in the Czech, treatises on sewage, urban and industrial sewage. The thesis describes waste water, its composition and explains the concept of sewerage. The most extensive chapter is the section on sewage treatment plants. It deals with the type of sewage plants, cleaning processes and water and legislation. Readers will be informed about the drainage in Benesov and the sewage treatment in this city. An integral part is the issue of sewage treatment plants for family houses and root cleaner. The empirical part focuses of the questionnaire examines the relation of school facilities to sewage treatment and especially the use of worksheets. There is a work sheet for pupils II. grade or primary school or the relevant years grammar schools was check in primary school Benesov, Dukelska 1818. The practical part also includes a design of the excursion to the seweage treatment in Benesov. The aim of the thesis is to work on the issue of water purification, which could serve teachers as a guide to the teaching of pupils, they are able to answer the questions of their pupils and how to organize the excursion its successful course. KEY WORDS waste water, seweage treatment, industrial technologies water treatment, home sewage systém, work sheet
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Věra Brabcová 2.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Věra Brabcová 358 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Věra Brabcová 354 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 154 kB