velikost textu

Prorusky orientovaná média v ČR a jejich publikum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prorusky orientovaná média v ČR a jejich publikum
Název v angličtině:
Pro-Russian oriented media in Czech republic and their audience
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karel Nejedlý
Vedoucí:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Oponent:
Ing. Petr Koubský, CSc.
Konzultant:
Mgr. Josef Šlerka
Id práce:
175767
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
propaganda|dezinformace|fake news|sociální sítě|Facebook|internet|Twitter|Konspirace
Klíčová slova v angličtině:
propaganda|disinformation|fake news|social networking|Facebook|internet|Twitter|conspiracy
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zmapování sítě tzv. proruských médií v ČR na sociálních sítích Twitter a Facebook a následná analýza jejich publika. Smyslem této analýzy je zpracování sociodemografických a dalších dostupných informací pro konkrétní média či jejich clustery. V teoretické části práce bude čtenář uveden do problematiky a seznámen s dosavadním stavem poznání v této oblasti. V rámci praktické části práce bude proveden vlastní výzkum za pomocí metody analýzy sociálních sítí (SNA). Tedy nástroje, jehož účelem je především zmapování, měření a monitorování vztahů a informačních toků mezi subjekty.
Abstract v angličtině:
The supposed diploma thesis is mapping the network of so-called pro-Russian media in the Czech Republic on social networking sites Twitter and Facebook and subsequent analysis of their audience. The purpose of this analysis is to process socio-demographic and other informations for specific media or their clusters. In the theoretical part of the thesis will be read into the issue and acquainted with the current state of knowledge in this area. In the practical part of the work will be demonstrated own research using methods of social network analysis (SNA). That is, tools that include objective changes, measuring and tracking relationships and information flows between entities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Nejedlý 5.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Nejedlý 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Nejedlý 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Koubský, CSc. 95 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Josef Šlerka 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 153 kB