velikost textu

Právní postavení ženy v římském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení ženy v římském právu
Název v angličtině:
Legal status of women in Roman law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Němcová
Vedoucí:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Oponent:
JUDr. David Falada
Id práce:
175752
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 3. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žena sui iuris patria potestas - otcovská moc tutela - poručentsví manželství manus – manželská moc dos - věno zásnuby Vestálky cizoložství
Klíčová slova v angličtině:
woman sui iuris woman alieni iuris paternal power tutelage marriage marriage power dowry engagement Vestal virgins adultery
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se komplexně zabývá problematikou postavení ženy jako subjektu práva v právu římském. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, z nichž první pojednává o historických událostech a právních předpisech, které měly vliv na postavení ženy v jednotlivých obdobích římského státního zřízení, jak v římské rodině, tak i v celé společnosti. Druhá kapitola je věnována způsobilosti ženy v římském právu, zejména právní osobnosti, svéprávnosti, deliktní způsobilosti a způsobilosti procesní, v souvislosti s tímto podkapitola pojednává o postavení ženy, jakožto osoby alieni iuris a sui iuris a institutu poručenství nad dospělými ženami v postavení sui iuris. Třetí kapitola je zaměřena na právní postavení ženy v římské rodině, jsou zde rozebrány role, ve kterých se žena v rodině postupem času mohla nacházet, a to nejprve v postavení dcery, následně manželky, matky a vdovy, přičemž největší důraz je kladen na postavení ženy v římském manželství a institutů s ním spojených, nejsou tak opomenuty ani mimomanželské formy soužití jako concubinatus a contubernium a problematika majetkového práva mezi manžely. Předposlední podkapitola se zaměřuje na právní postavení ženy v náboženství, především na práva a povinnosti kněžek bohyně Vesty, tzv. Vestálek a crimen incestum. Závěr této práce je věnován právnímu postavení ženy v trestním právu se zaměřením na mravnostní trestné činy podle lex Iulia de adulteriis.
Abstract v angličtině:
English abstract Legal status of women in Roman law This rigorosum thesis deals comprehensively with problematics of the position of a woman as a legal subject in the Roman law. The thesis is divided in three main chapters whereas the first one deals with the historical events and legal regulations that influenced the position of a woman in individual periods of the Roman state system, in a Roman family as well as in the entire society. The second chapter is devoted to the competence of a woman in the Roman law, mainly to the legal personality, capacity, legal as well as procedural competence. In this connection, the subchapter deals with the position of a woman as a person alieni iuris and sui iuris and the institute of guardianship of adult women in the sui iuris position. The third chapter is focused on the legal position of a woman in a Roman family. It analyzes the roles that a woman could play in a family gradually. It means the role of a daughter, wife, mother, and widow whereas the largest emphasis is placed on the position of a woman in the Roman marriage and related institutions. The extramarital forms of coexistence such as concubinatus and contubernium and the problematics of property law between spouses are not left out. The semifinal chapter concentrates on the legal position of a woman in religion, mainly on the rights and obligations of priestesses of the goddess Vesta, so-called Vestal Virgins, and on crimen incestum. The conclusion of this thesis is devoted to the legal position of a woman in the criminal law and concentrates on the immoral criminal acts according to lex Iulia de adulteriis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Němcová 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Němcová 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Němcová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Falada 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB