velikost textu

Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči
Název v angličtině:
The Role of the Social-Legal Child Protection Authority in Kinship Foster Care
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Heinzová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Marie Vorlová
Id práce:
175682
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem „Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči“ si klade za cíl zjistit, jakou úlohu sehrává (popř. jak spolupracuje) orgán sociálně-právní ochrany dětí při práci s pěstouny v příbuzenské pěstounské péči a jaké jsou jeho možné kompetence v dané problematice. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře se základními pojmy vztahujícími se k dané problematice, jako např. sociální práce a sociální pracovník, dítě, pěstoun, náhradní rodinná péče, sociálně-právní ochrana dětí. Druhá kapitola pojednává o legislativě, jež úzce souvisí s pěstounskou péčí v ČR. Zmiňuji se zde rovněž i o ostatních právních normách souvisejících s danou problematikou. Jádro mé práce spočívá zejména ve třetí a čtvrté kapitole. Zde se snažím čtenáři přiblížit, v čem spočívá role sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí v rámci příbuzenské pěstounské péče. Ve třetí kapitole jsou čtenáři představeny jednotlivé formy pěstounské péče, se zaměřením zejména na jednu z nich, tj. příbuzenskou pěstounskou péči, včetně její specifikace. Čtvrtá kapitola se již věnuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí při doprovázení příbuzenské pěstounské péče. V této kapitole se zaměřuji na práci s příbuzným, biologickým rodičem či dítětem před možným přijetím do pěstounské péče. Zmiňuji rovněž vybrané kompetence orgánu sociálně-právní ochrany dětí při práci s pěstouny před i po svěření dítěte do jejich péče. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis with the title “The role of the social-legal child protection authority in kinship foster care” aims to determine what is the role (or how cooperates) of the social-legal child protection authority (OSPOD) during the work with foster parents and what are its possible competence in this issue. The thesis is divided into four chapters. The first one defines the basic concepts of this issue, e. g. the social work and the social worker, child, foster parent, foster care and social-legal child protection. The second chapter deals with legislation, which is closely related to foster care in the Czech Republic. I also mention other laws, which are related to this issue. The core of my thesis is mainly in the third and the fourth chapter, where I try to explain what the role of social worker of the social-legal child protection authority in foster care is about. In the third chapter I introduce various forms of foster care, with particular focus on one of them – kinship foster care, including its specifications. The fourth chapter is focused on assistant role of the social-legal child protection authority and its cooperation with foster parents in foster care. In this chapter I focus on work with relatives, biological parents or child before possible admission to foster care. I also mention chosen competence of the social-legal child protection authority during its work with foster parents and also after placing a child to their care. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Heinzová, DiS. 768 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Heinzová, DiS. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Heinzová, DiS. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D. 502 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Marie Vorlová 451 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 268 kB