velikost textu

Ženské postavy v díle George Sandové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženské postavy v díle George Sandové
Název v angličtině:
The female characters in the work of George Sand
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Antonie Jarošová
Vedoucí:
PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Oponent:
Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.
Id práce:
175645
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — francouzský jazyk (N ČJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
George Sand, le roman champêtre, la littérature du XIXe siècle, les femmes écrivains, féminisme
Klíčová slova v angličtině:
George Sand, rural novel, feminism, Romanticism, woman writers
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá významnou osobností první poloviny 19. století, francouzskou spisovatelkou George Sandovou. Cílem práce je odhalit, zda je tato autorka jedním z klíčových autorů francouzského romantismu na českých školách a zda má český žák možnost seznámit se s jejími vesnickými romány. Práce obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část stručně připomíná biografii této osobnosti, podává přehled o hlavních etapách její tvorby a následně se blíže zabývá sandovskými vesnickými romány. Protože Sandová ve svých vesnických románech vytváří podobu ideálního člověka, v analýze těchto románů jsme se zaměřili na charakteristiku hlavních postav, ale i na realistické a idealistické prvky, které jsou v románech přítomny. Na závěr teoretické části jsme se zabývali vlivem Sandové na české literáty 19. století, zejména na Boženu Němcovou a Karolínu Světlou. Následná praktická část je založena na výzkumu, který byl proveden na českých školách (na Plzeňsku a v Praze) a který měl za cíl zmapovat postavení George Sandové ve výuce světové literatury. Zjistili jsme, že Sandová už dnes nepatří mezi kanonické autory, kterým věnuje výuka světové literatury pozornost, mnohdy se s jejími díly žáci vůbec nesetkají. Učitelé se zmiňují o Sandové jen v širším kontextu, především jako o osobě, která měla vliv na jiné autory. Dílčím cílem, který se opírá o výsledky průzkumu, je uvést tuto spisovatelku, a především její vesnické romány, do povědomí českých žáků. K dosažení tohoto cíle byla vytvořena aktivita pro dvě hodiny literatury, která žákům bezprostředně přiblíží vesnické romány Sandové. KLÍČOVÁ SLOVA George Sand, vesnický román, feminismus, romantismus, ženy spisovatelky
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is concerned with an important persone of the first half of the 19th century, French writer George Sand. The main purpose of the thesis is to reveal whether the writer is one of the key authors of French romanticism in Czech schools and whether the Czech schoolchild has an opportunity to acquaint themselves with her rural novels. The thesis contains a theoretical and a practical part. The practical part briefly mentions her biography, gives an overview of the main periods of her work and is subsequently closely concerned with George Sand's rural novels. Since Sand creates an image of an ideal human being in her rural novels, in our analysis of these novels we focused on the characteristics of the main characters and on the realistic and idealistic elements present in the novels. In the end of the theoretical part we dealt with Sand's influence on Czech writers of the 19th century, especially on Božena Němcová and Karolína Světlá. The practical part is based on a research, which was conducted in selected Czech schools (in Pilsen area and Prague). The aim of this research was, as has been mentioned before, to chart the standing of George Sand in the curriculum of world literature. We found out that Sand no longer ranks among the canonical authors, to whom is the teaching of world literature devoted. The pupils often don’t come across her work at all. The teachers mention Sand only within the broader context, especially as a person with an influence on other authors. Partial goal, which uses the results of this research, is to bring this author and her rural works into the awareness of Czech schoolchildren. To reach this goal, an activity for two lessons has been devised, which will bring them imminently closer to her work. KEYWORDS George Sand, rural novel, feminism, Romanticism, woman writers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Antonie Jarošová 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Antonie Jarošová 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Antonie Jarošová 254 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Renáta Listíková, Dr. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Renáta Listíková, Dr. 153 kB