velikost textu

Diagnostika školní zralosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diagnostika školní zralosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání
Název v angličtině:
Assessment of school readiness in the areas of visual and auditory perception
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Barešová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
175630
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Předškolní věk, předškolní vzdělávání, pedagogická diagnostika, školní zralost a připravenost, dílčí funkce, deficity dílčích funkcí, zrakové vnímání, sluchové vnímání, stimulace
Klíčová slova v angličtině:
Pre-school age, preschool education, pedagogical diagnostics, school maturity and readiness, partial functions, partial function deficits, visual perception, auditory perception, stimulation
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou školní zralosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání a její diagnostikou u dětí v posledním roce předškolního vzdělávání. Teoretická část obsahuje charakteristiku vývoje dítěte předškolního věku a současného pojetí preprimárního vzdělávání, jsou zde vymezeny pojmy školní zralost a připravenost, rizikové faktory školní neúspěšnosti, odklad povinné školní docházky, dílčí funkce a deficity dílčích funkcí. Dále pak jsou popsány možnosti diagnostiky fonologické a vizuální percepce a další metody hodnocení funkcí, podmiňujících úspěšné osvojování školních dovedností. Zmíněn je také zápis dítěte do první třídy základní školy. Cílem empirické části je zjistit, je-li možné pravidelnou stimulací dílčích funkcí v oblasti zrakového a sluchového vnímání u dětí předškolního věku přispět k jejich vyzrávání a zlepšit tak připravenost dětí na vstup do základní školy. Výzkumné šetření bylo realizováno ve dvou mateřských školách prostřednictvím diagnostického a stimulačního materiálu Předcházíme poruchám učení (Sindelarová, 2016). K šetření byly použity metody a nástroje především kvantitativního charakteru, vč. diagnostických testů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the issue of school maturity in the field of visual and auditory perception and its diagnostics in children in the last year of pre-school education. The theoretical part contains the characteristics of the development of the pre-school child and the conception of pre-primary education, the concepts of school maturity and readiness, risk factors of school failure, deferment of compulsory school attendance, partial functions and deficits of partial functions. Furthermore, the possibilities of diagnostics of phonological and visual perception and other methods of evaluation of the functions, which make the acquisition of school skills successful, are described. Also mentioned is the enrollment of a child into the first grade of elementary school. The objective of the empirical part is to find out whether it is possible to contribute to their maturation by regular stimulation of the partial functions in the field of visual and auditory perception in preschool children, thus improving the readiness of children to enter primary school. The research was carried out in two kindergartens through diagnostic and stimulating material. We predict learning disabilities (Sindelarová, 2016). Methods and tools of primarily quantitative character were used for the survey, incl. diagnostic tests.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Barešová 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Barešová 321 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Barešová 315 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.19 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 154 kB