velikost textu

The Harper Government, the Aboriginal Right to Self-Determination, and the Indian Act of 1876

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Harper Government, the Aboriginal Right to Self-Determination, and the Indian Act of 1876
Název v češtině:
Harperova vláda, právo na sebeurčení původních obyvatel a Indiánský zákon z roku 1876
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Kristýna Onderková
Vedoucí:
Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD.
Oponenti:
Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
Mgr. Lucie Kýrová, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD.
Id práce:
175597
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Americká studia (AS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
26. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Kanada, původní obyvatelé, první národy, Indiánský zákon, právo na sebeurčení, právo na samosprávu, Stephen Harper, Idle No More
Klíčová slova v angličtině:
Canada, Aboriginal peoples, First Nations, Indian Act, right to self-determination, right to self-government, Stephen Harper, Idle No More
Abstrakt:
Abstrakt Diskuze týkající se často kritizovaného Indiánského zákona z roku 1876 – základního právního předpisu upravujícího práva a povinnosti prvních národů a jejich specifického postavení v rámci Kanady – se zintenzivňuje v důsledku přetrvávajících socioekonomických problémů původních obyvatel. Zatímco předchozí kanadská vláda v čele se Stephenem Harperem zdůrazňovala soběstačnost a finanční odpovědnost, první národy požadují potvrzení jejich ústavního práva na sebeurčení a samosprávu v jakékoliv legislativní změně. Tato práce analyzuje různé reformní návrhy na změnu Indiánského zákona a jejich možný dopad na status prvních národů. Zaměřuje se na politické postoje Harperovy vlády k otázkám týkajícím se původních obyvatel a reakci prvních národů na přístup federální vlády. Zvláště pak analyzuje představy a požadavky hnutí Idle No More, které vzniklo na protest proti některým legislativním návrhům Harperovy vlády. Autorka práce dochází k závěru, že jakákoliv snaha změnit nepříznivou situaci původních obyvatel v Kanadě by byla při nejmenším problematická vzhledem k nesouladu představ konzervativní vlády a prvních národů o tom, jak reformovat Indiánský zákon a jakým způsobem vynutit dodržování práva původních obyvatel na sebeurčení.
Abstract v angličtině:
Abstract A debate on the reform of the frequently criticized Indian Act of 1876 – the basic law governing the rights and responsibilities of First Nations and their special status within Canada – has been getting more intense with the ongoing socio-economic problems of Aboriginal peoples. Whereas the previous Canadian government of Stephen Harper emphasized self-sufficiency and financial responsibility, First Nations have required the assertion of their constitutional rights to self-determination and self-government in any reform. This piece of work examines various proposals to reform the Indian Act and their potential effect on the status of First Nations. It focuses on Aboriginal policy stances of the Harper Government and the First Nations’ reaction to the federal government’s approach. In particular, it analyzes the ideas and demands of the Idle No More protest movement that emerged in response to some of the legislative proposals of the Harper Government. The author concludes by arguing that any effort to change the unfavorable situation of Aboriginal peoples in Canada would run into problems because of the discrepancy of ideas of the Conservative Government and First Nations on how to implement the reform of the Indian Act and how to enforce the right to self- determination.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Onderková 682 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Onderková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Onderková 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Kýrová, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 496 kB