velikost textu

Možnosti rozvoje zrakového vnímání u dtí v přípravné třídě ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti rozvoje zrakového vnímání u dtí v přípravné třídě ZŠ
Název v angličtině:
Possibility of development of visual perception for children in preparatory class at primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Fečková
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Id práce:
175593
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předškolní věk, přípravná třída, školní zralost a připravenost, zrakové vnímání, stimulace
Klíčová slova v angličtině:
pre-school age, preparatory class, school maturity and readiness, visual perception, stimulation
Abstrakt:
ABSTRAKT: Diplomová práce s názvem Možnosti rozvoje zrakového vnímání u dětí v přípravné přídě základní školy se zabývá tím, jak co největší měrou přispět práci pedagoga v předškolním vzdělávání k připravenosti dětí na vstup do základní školy v oblasti zrakové percepce. Teoretická část obsahuje charakteristiku dítěte předškolního věku, školní zralost a připravenost a oblast vzdělávání dětí v předškolním vzdělávání. Cílem praktické části je zjistit, zda realizace pravidelné stimulace zrakového vnímání vede k jeho rozvoji. Výzkumné šetření bylo realizováno ve dvou přípravných třídách základních škol prostřednictvím Testu zrakového vnímání a Souboru pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání (2013). KLÍČOVÁ SLOVA: předškolní věk, přípravná třída, školní zralost a připravenost, zrakové vnímání, stimulace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The diploma thesis Possibilities of Development of Visual Perception in Preparatory Class deals with how to contribute as much as possible to the work of a teacher in pre-school education to the readiness of children to enter primary school in the field of visual perception. In its theoretical part thesis contains the characterictics of pre-school age, school maturity and readiness and the area of education of children in pre-school age. The aim of practical part is to find out whether the implementation of regular stimulation of visual perception leads to its development. The research was carried out in two preparatory classes of elementary schools throught Test of Visual Perception and Set of Worksheets for the Development os Visual Perception. KEYWORDS: pre-school age, preparatory class, school maturity and readiness, visual perception, stimulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Fečková 568 kB
Stáhnout Příloha k práci Kateřina Fečková 412 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Fečková 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Fečková 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1020 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 874 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 153 kB