text size

Analýza chyb v rozboru geometrické konstrukce.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Analýza chyb v rozboru geometrické konstrukce.
Titile (in english):
The analysis of erors in the design of geometrical constructions.
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Jan Kozubek
Supervisor:
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Opponent:
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Thesis Id:
175467
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics (N M)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
09/01/2018
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
rozbor, popis, konstrukce
Keywords:
analysis, design, construction
Abstract (in czech):
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je analýza chyb, které mohou vznikat v průběhu rozboru úloh řešených pomocí geometrických konstrukcí. Rozbor konstrukce je zde popsán jako zásadní část hledání vhodné strategie řešení. V rámci teoretické části práce jsou rozebrány klíčové pojmy, které s tématem souvisí (geometrická konstrukce, rozbor geometrické úlohy a chyba v rozboru), různé způsoby jejich zavedení a přístup k těmto pojmům. Dále je v práci představen experiment, který měl prozkoumat chyby, které žáci sekundy víceletého gymnázia dělají v průběhu rozboru geometrické úlohy. Chyby v rozborech jednotlivých úloh byly analyzovány tak, že byly roztříděny podle svého charakteru a byly popsány jejich možné příčiny. Z této analýzy pak vyplývají návrhy na využití těchto chyb v další výuce geometrie. Klíčová slova: konstrukční úlohy, geometrická konstrukce, rozbor konstrukce, chyba v rozboru, příčiny chyb
Abstract:
Abstract: An error analysis that may appear in the process of a design of problems solved by geometrical constructions is shis diplomas subject. The design of the geometrical construction is described as a cardinal part of searching for ideal solving strategy. In the theoretical part of the thesis there are characterized crucial terms related to the subject (geometrical construction, design of a consruction and error in the design), various ways of their defining and diverse approaches to these terms. An experiment exploring errors in a design of a geometrical construction made by second grade pupils of a grammar school with eight-year study program was designed. Construction designs errors were analysed by sorting according to their features and their possible causes were described. Suggestions of error applications in following geometry lessons arise from this analysis. Keywords: construction problems, geometrical construction, design of a construction, error in the design, causes of errors
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jan Kozubek 1.73 MB
Download Abstract in czech Bc. Jan Kozubek 184 kB
Download Abstract in english Bc. Jan Kozubek 180 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. 340 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 315 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB