velikost textu

Analýza chyb v rozboru geometrické konstrukce.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza chyb v rozboru geometrické konstrukce.
Název v angličtině:
The analysis of erors in the design of geometrical constructions.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Kozubek
Vedoucí:
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Oponent:
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Id práce:
175467
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (N M)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozbor, popis, konstrukce
Klíčová slova v angličtině:
analysis, design, construction
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je analýza chyb, které mohou vznikat v průběhu rozboru úloh řešených pomocí geometrických konstrukcí. Rozbor konstrukce je zde popsán jako zásadní část hledání vhodné strategie řešení. V rámci teoretické části práce jsou rozebrány klíčové pojmy, které s tématem souvisí (geometrická konstrukce, rozbor geometrické úlohy a chyba v rozboru), různé způsoby jejich zavedení a přístup k těmto pojmům. Dále je v práci představen experiment, který měl prozkoumat chyby, které žáci sekundy víceletého gymnázia dělají v průběhu rozboru geometrické úlohy. Chyby v rozborech jednotlivých úloh byly analyzovány tak, že byly roztříděny podle svého charakteru a byly popsány jejich možné příčiny. Z této analýzy pak vyplývají návrhy na využití těchto chyb v další výuce geometrie. Klíčová slova: konstrukční úlohy, geometrická konstrukce, rozbor konstrukce, chyba v rozboru, příčiny chyb
Abstract v angličtině:
Abstract: An error analysis that may appear in the process of a design of problems solved by geometrical constructions is shis diplomas subject. The design of the geometrical construction is described as a cardinal part of searching for ideal solving strategy. In the theoretical part of the thesis there are characterized crucial terms related to the subject (geometrical construction, design of a consruction and error in the design), various ways of their defining and diverse approaches to these terms. An experiment exploring errors in a design of a geometrical construction made by second grade pupils of a grammar school with eight-year study program was designed. Construction designs errors were analysed by sorting according to their features and their possible causes were described. Suggestions of error applications in following geometry lessons arise from this analysis. Keywords: construction problems, geometrical construction, design of a construction, error in the design, causes of errors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kozubek 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kozubek 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kozubek 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. 340 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB