velikost textu

Ochrana slabší strany v soukromém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana slabší strany v soukromém právu
Název v angličtině:
The protection of the weaker party in private law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kristýna Štroblová
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
175465
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
slabší strana v soukromém právu, zásada autonomie vůle, zásada rovnosti, smlouvy uzavírané adhezním způsobem, neúměrné zkrácení, lichva
Klíčová slova v angličtině:
the weaker party in private law, principle of autonomy of the will, principle of equality, contracts of adhesion, laesio enormis, usury
Abstrakt:
Abstrakt Ochrana slabší strany v soukromém právu Tématem rigorózní práce je „Ochrana slabší strany v soukromém právu“. Ochrana slabšího je jedním ze stěžejních zásad současného občanského zákoníku a jedním ze základních principů, na kterých soukromé právo spočívá. S účinností nového občanského zákoníku se zásada ochrany slabší strany promítá do rozličných právních institutů a pravidel. Tato práce si klade za cíl vymezit smysl a účel zásady ochrany slabší strany v soukromém právu, její postavení v hierarchii soukromoprávních zásad a provést analýzu a rozbor jejích projevů v rámci jednotlivých pravidel a institutů na ochranu slabší strany zakotvených v občanském zákoníku. Vzhledem k tomu, že v současné společnosti spolu pravidelně a stále frekventovaněji vstupují do soukromoprávních vztahů partneři (subjekty) ve fakticky nerovném postavení, je třeba na danou společenskou situaci reagovat důrazněji než kdy dříve relevantními prostředky práva a tuto faktickou nerovnováhu tzv. „dorovnat“ korektivem ochrany slabší strany. Záměrem této práce je zhodnocení aktuální míry ochrany slabší strany v soukromém právu, porovnání stávající ochrany s tou předešlou, odhalení případných nedostatků, teoretických či praktických problémů v úpravě jednotlivých institutů na ochranu slabšího a na základě provedené analýzy konečně iniciování případně vhodné nápravy do budoucna. Na jakých hodnotách, principech a zásadách je vybudován nový občanský zákoník? Zvolil zákonodárce z hlediska možnosti aplikace těchto zásad přístup pozitivistický či přirozenoprávní? Kdo je onou slabší stranou? Je třeba slabší stranu chránit a proč? Je úprava v zákoně č. 89/2012 Sb. skutečně více ochranářská než úprava v předešlém zákoně? Je za současného stavu slabší straně poskytnuta dostatečná ochrana? V čem tkví slabiny právní úpravy ochrany slabší strany v NOZ? Může být tato ochrana slabší stranou zneužita? Na všechny tyto a mnohé další otázky se rigorózní práce pokouší nalézt relevantní odpovědi. S ohledem na obsáhlost daného tématu nebylo možno pojmout veškerou problematiku vztahující se k ochraně slabší strany v soukromém právu. Zcela mimo pozornost autora tak zůstává celková koncepce ochrany spotřebitele včetně nové právní úpravy spotřebitelských úvěrů, jakož i ochrana zaměstnance. Úvodem je pojednáno o hodnotových základech a „stavebních pilířích“ občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Následuje definování základních právních zásad a principů, na nichž spočívá soukromé právo, vymezení zásady ochrany slabší strany ve vztahu ke stěžejní zásadě soukromého práva – k zásadě autonomie vůle, a k zásadě rovnosti. Postupně jsou představena jednotlivá pravidla na ochranu slabší strany zakotvená v občanském zákoníku (v obecné či závazkové části): zneužití hospodářské závislosti, lichva, neúměrné zkrácení, právní úprava adhezních smluv, ochrana slabší strany v rámci institutu promlčení aj. V další části práce je analyzována speciální ochrana poskytovaná některým subjektům jako slabším stranám: nezletilcům, osobám stiženým duševní poruchou a nájemcům. Každá kapitola je uzavřena tzv. shrnutím, ve kterých autor přináší kritické zhodnocení přijaté právní úpravy.
Abstract v angličtině:
Abstract The protection of the weaker party in private law The topic of the thesis is “The protection of the weaker party in private law". Protection of the weaker is one of the key principles of the current civil code and one of the fundamental principles on which private law is based. With the efficiency of the new civil code, the principle of protection of the weaker party is reflected in a variety of legal institutions and rules. This work aims to define the meaning and purpose of the principle of protection of the weaker party in private law, its position in the hierarchy of law and to analyze its manifestation in the context of each of the rules and institutions enshrined in the civil code. Due to the fact that in contemporary society it is quite common for the parties to enter into the contractual relationship in the de facto unequal position, it is essential to respond strongly than ever before to this situation and to correct this imbalance with the relevant rights and resources called "the protection of the weaker party”. The intention of this work is to evaluate the current level of protection of the weaker party in private law, to compare the existing level protection with the previous one, to unveil any deficiencies, theoretical and practical problems in the adaptation of the individual institutes of protection of weaker party and to initiate the appropriate remedy for the future. What are the core values, principles and policies which new civil code is built on? Does the legislative approach to the application of these policies incline to positivism or rather to natural law? Who is the weaker party? Is there a need to protect the weaker party and why? Is the adjustment in the law No. 89/2012 Coll. indeed more protectionist than in the previous civil code? Is the current level of protection of the weaker party sufficient? What are the weaknesses of the legal regulation of the protection of the weaker party in the new civil code? May the protection of the weaker party be misused? This thesis tries to find answers to all of these and many other relevant questions. With the regard to the complexity of the topic, it was not possible to analyze all the problems relating to the protection of the weaker party in private law. For example the overall concept of consumer protection legislation, including the new consumer loans, as well as the protection of employees, remains completely outside the attention of the author. At the beginning of the thesis the Foundation and "building the pillars" of the Civil Code No. 89/2012 Coll. are discussed. It is followed by the definition of the basic principles of law and the principles of the protection of the weaker party in the relation to the core the principle of private law-the principle of autonomy of the will, and the principle of equality. Individual rules for the protection of weaker parties are introduced (in the general or the liability section of the civil code) with the focus on the abuse of economic dependence, usury, disproportionate shortening, contracts of adhesion, the protection of weaker parties in the context of limitation period, etc. In the next part of the work the special protection provided to the weaker parties such as minors, persons with mental disorders and tenants, is analyzed. Each chapter is closed by a summary, in which the author brings a critical evaluation of the adopted legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kristýna Štroblová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kristýna Štroblová 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kristýna Štroblová 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 175 kB