velikost textu

Vybrané otázky postavení poškozeného a obětí v českém právním řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky postavení poškozeného a obětí v českém právním řádu
Název v angličtině:
Selected issues of the status of injured parties and victims in the Czech legal order
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Solil
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
175464
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poškozený; Oběť trestného činu ; Trestní řízení ; Vybraná procesní práva; Náhrada škody ; Sekundární viktimizace
Klíčová slova v angličtině:
The injured party; Victim of crime ; Criminal proceedings; Selected procedural rights; Compensation for damages; Secondary victimization
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této rigorózní práce je analýza postavení poškozeného a oběti v českém trestně-právním prostředí. Současně si pak tato práce klade za cíl identifikovat a z praktického pohledu zanalyzovat vybraná procesní práva poškozených a obětí zakotvená v českém právním řádu. Tato práce je pak rozčleněna do čtyř základních kapitol. První kapitola práce je věnována obecnému pojmu poškozeného a popisu jeho jednotlivých zvláštních nároků, které může v trestním řízení uplatňovat. Druhá kapitola obsahuje popis a analýzu adhezního řízení a dále zákonných podmínek, za nichž české soudy rozhodují o těchto nárocích poškozených. Třetí kapitola se věnuje vybraným procesním právům poškozených a to zejména z hlediska jejich problematické aplikace v praxi. Poslední kapitola pak upravuje jednak pojem obětí v českém právním prostředí a jednak opět jejich vybraná procesní práva, zejména ve světle relativně mladého zákona o obětech trestných činů.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this dissertation is the analysis of the position of an injured party and a victim in the Czech criminal legal environment. The aim of this thesis is also identification and practical analysis of particular procedural rights of injured parties and victims guaranteed to them by the Czech legislation. The dissertation has four main chapters. The first chapter is describing not only the general concept of an injured party but also particular claims that injured parties may exercises in the criminal proceedings. The second chapter contains not only description and analysis of adhesion proceedings, but also conditions under which claims of injured parties may be considered and decided by the Czech courts. The third chapter is devoted to the most problematic procedural rights of injured parties. The last chapter of this dissertation deals with the general concept of a victim and particular procedural rights of victims – mainly in the light of the “relatively young” law concerning victims of crimes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Solil 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Solil 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Solil 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB