text size

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu de lege ferenda

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu de lege ferenda
Titile (in english):
Auditing of the Supreme Audit Office de lege ferenda
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Marek Jančík
Supervisor:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Thesis Id:
175462
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
27/02/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
kontrola, veřejná správa, nejvyšší auditní instituce
Keywords:
auditing, public administration, supreme audit institution
Abstract (in czech):
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce (práce) pojednává o právní úpravě nejvyšší auditní instituce na našem území. Úkolem Nejvyššího kontrolního úřadu je prověřovat orgány veřejné moci, zda nakládají s veřejnými zdroji (v souladu s právními předpisy) účelně, hospodárně a efektivně. Výsledkem činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu jsou tzv. kontrolní závěry. Vzhledem k tomu, že NKÚ není nadán exekutivními pravomocemi, nevedou výsledky jeho činnosti ke zjednání nápravy přímo. Nejvyšší kontrolní úřad poskytuje především zpětnou vazbu o hospodaření státních institucí Parlamentu České republiky, vládě, kontrolované osobě a s ohledem na skutečnost, že se kontrolní závěry zveřejňují tak i široké veřejnosti. Přispívá svou činností ke stabilitě a příznivému vývoji státu, proto je důležité, aby byl vytvořen kvalitní právní rámec poskytující nejvyšší auditní instituci dostatek kompetencí a pravomocí k řádnému naplňování svých cílů. Na začátku se zabývám zařazením Nejvyššího kontrolního úřadu do systému kontrol veřejné správy. Dalšími subjekty podílejícími se na kontrole veřejné moci jsou správní orgány, Parlament, soudy, veřejný ochránce práv (ombudsman) a okrajově také soukromé fyzické a právnické osoby, jež se na kontrole podílejí prostřednictvím individuálních a kolektivních podání. V další (druhé) části podrobně popisuji vývoj právní úpravy nejvyšší auditní instituce na našem území od vzniku prvního auditního orgánu, Dvorské účetní komory, až do současnosti. Následuje zevrubný rozbor aktuální legislativy zabývající se činností NKÚ včetně analýzy vzájemných vztahů s dalšími ústavními orgány: Poslaneckou sněmovnou, Senátem, prezidentem republiky, vládou a Českou národní bankou. Čtvrtá kapitola se zabývá mezinárodními dokumenty: Limskou deklarací, Mexickou deklarací a Etickým kodexem, které obsahují mezinárodní standardy, jež mají sloužit zákonodárci jako vodítko při tvorbě kvalitnější legislativy v oblasti auditu veřejných institucí. Následně popisuji úpravy v okolních státech (Německa, Polska, Rakouska a Slovenska), které porovnávám s naší právní úpravou. Cílem mé práce bylo vytvoření široké pramenné základny pro legislativní podněty, které by obstály jak při mezinárodním srovnání, tak z hlediska historických souvislostí. Nakonec uvádím komplexní návrh legislativních změn, který by přesněji upravoval vztah mezi zákonem o NKÚ a Ústavou, organizaci, působnost, pravomoc a postavení Úřadu, a snažím se o nalezení výstižnějšího názvu české nejvyšší auditní instituce.
Abstract:
Abstract This rigorous thesis (thesis) deals with a legal regulation of the supreme audit institution on our territory. The task of the Supreme Audit Office is to verify whether the public authorities (the bodies executing public authority) manage public resources in accordance with the legal regulation and adequately, economically and effectively. The results of the activities of the Supreme Audit Office are the so-called audit conclusions. In view of the fact that the Supreme Audit Office has not been endowed with executive powers, these results of its activities do not lead directly to remedial action. The Supreme Audit Office provides chiefly feedback on the management of the state authorities to the Parliament of the Czech Republic, government, controlled person or body and also to general public since the audit conclusions are published. By way of its activities it contributes to stability and positive development of the state, therefore it is important to establish a suitable legal framework enabling the supreme audit institution to be endowed with sufficient competence and powers for proper fulfilling its goals. At the beginning of my thesis I am concerned with a classification of the Supreme Audit Office into the system of the control of public administration. Other bodies participating in the control of public authority are public bodies, Parliament, courts, Public defender of rights (ombudsman) and, marginally, also individuals and legal persons, which take part in the control through individual and collective submissions. In the next (second) part I describe in detail a development of the legal regulation of the supreme audit institution on our territory since the establishment of the first audit institution, the Court Accounting Chamber, until now. Then the thesis follows with thorough analysis of the current legislation regarding the activities of the Supreme Audit Office, including the analysis of mutual relationships with other constitutional bodies: the Chamber of Deputies, Senate, president of the republic, government and Czech National Bank. The four chapter deals with international documents: Lima declaration, Mexico declaration and Code of Ethics that contains international standards that are supposed to be a guidance for a legislator in the course of better (-quality) law-making in the field of auditing of public institutions. Then, I analyse legislations in the neighbouring states (Germany, Poland, Austria and Slovakia) and compare them with our national legislation. The goal of my thesis was to create a wide basis of sources for legislative initiatives, which shall succeed in the international comparison as well as with respect to the historical context. Finally, I present a complex proposal of legislative changes that shall regulate more precisely the relationship between the Act on the Supreme Audit Office and the Constitution, organization, competence, powers and position of the Office, and I try to find more accurate designation of the Czech supreme audit institution.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Marek Jančík 1007 kB
Download Abstract in czech Mgr. Marek Jančík 73 kB
Download Abstract in english Mgr. Marek Jančík 9 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 902 kB
Download Opponent's review JUDr. Pavlína Vondráčková 244 kB
Download Defence's report 157 kB