velikost textu

Mezinárodní obchod s výbušninami z pohledu českého a evropského práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní obchod s výbušninami z pohledu českého a evropského práva
Název v angličtině:
International trade with explosives from the perspective of Czech law and European union law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Neustupný
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Id práce:
175461
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní obchod, výbušniny
Klíčová slova v angličtině:
International trade, explosives
Abstrakt:
Cílem této práce je provést popis a rozbor právní úpravy mezinárodního obchodu s výbušninami zejména z pohledu evropského a českého práva. Práce je zaměřena na veřejnoprávní metody regulace této problematiky s ohledem na všechny její dílčí aspekty, včetně historických souvislostí, neboť právní regulace nakládání s výbušninami má již několik set let trvající historii. V úvodu je popsán základní historický vývoj problematiky výbušnin jak z technického, tak z právního hlediska, se zaměřením na tuzemskou a britskou právní úpravu. Následuje teoretické zařazení právní úpravy problematiky obchodu s výbušninami do kontextu práva mezinárodního obchodu a přehled nejdůležitějších právních norem mezinárodního, evropského i českého práva, regulujících toto právní odvětví. V dalších kapitolách pokračuje práce rozborem platných právních norem vztahujících se k jednotlivým dílčím problematikám, jako je definice subjektů oprávněných nakládat s výbušninami, právní úprava mezinárodního obchodu s výbušninami pro civilní použití, mezinárodního obchodu s výbušninami pro vojenské použití a uvádění výbušnin na evropský trh. Do oblasti problematiky prevence zneužívání výbušnin k trestné činnosti spadají kapitoly věnované právní úpravě tzv. sledovatelnosti výbušnin, monitorování přeprav výbušnin a značkování plastických trhavin. Do této práce jsem také zařadil kapitolu věnovanou právní úpravě mezinárodní přepravy nebezpečných věcí po silnici, neboť se jedná o významný dílčí aspekt mezinárodního obchodu s výbušninami. V závěru práce je zdůrazněna komplikovanost této právní a technické problematiky, kladoucí vysoké nároky na odbornou úroveň osob, které se obchodem s výbušninami zabývají v praxi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of this thesis is to realize description and analysis of the legal regulation of international trade with explosives, concentrated on the European community law and the Czech law. The thesis is focused on public law regulations of this issue with consideration of all partial aspects, including historical connections, because the legal regulations of explosives have several hundred years lasting history. The introduction describes the basic historical changes of the explosives issue from both the technical and legal points of view, focusing on Czech and British legal regulation. This part is followed by the theoretical categorization of legal regulation of the trade with explosives in the system of international trade law and by a survey of most important legal rules of international, European community and Czech law, regulating this legal branch. In the next chapters my thesis goes on with the analysis of valid legal rules, relating to individual partial issues such as a definition of the subjects authorized to explosives treatment, legal regulation of international trade with explosives for civilian use, international trade with explosives for military use and launching of explosives on European market. The prevention of the misuse of explosives for criminal delicts is represented in this thesis by chapters dealing with legal regulation of explosives traceability, explosives transport monitoring and plastic explosives marking. I have also included a chapter analysing legal regulation of international transit of dangerous goods by roads, as it seems to be an important partial aspect of the international trade with explosives. At the end of the thesis I emphasize the intricacy of these legal and technical issues, laying high requirements on expert knowledge of persons, who deal with the international trade with explosives in practice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Neustupný 2.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Neustupný 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Neustupný 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 655 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 206 kB