text size

Neoprávněná stavba a právní poměry z ní plynoucí ve srovnání s německou právní úpravou

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Neoprávněná stavba a právní poměry z ní plynoucí ve srovnání s německou právní úpravou
Titile (in english):
Illegal structure and legal relations arising from it according to Czech law, in comparison with German legislation
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Martina Pumprlová
Supervisor:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Opponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Thesis Id:
175460
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
26/02/2018
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Stavba, neoprávněná stavba, právní poměry plynoucí z neoprávněné stavby
Keywords:
Structure, illegal structure, legal relations arising from illegal structure
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato práce se věnuje právním poměrům plynoucím z neoprávněných staveb v rovině soukromého práva. S ohledem na zásadní změny, které do soukromého práva přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ObčZ), pak autorka podrobuje kritickému pohledu dosavadní judikaturu i současnou doktrínu a názory v literatuře a s přihlédnutím k německé soudní praxi a literatuře hledá vhodná výkladová vodítka, která jsou aplikovatelná na současnou právní úpravu. Autorka rovněž využívá závěrů vztahujícím se k ObčZ 1964 a především k obecnému zákoníku občanskému (ABGB), který na území České republiky rovněž platil a který je velkým inspiračním zdrojem současné zákonné úpravy. Na úvod v kapitole 1 navazuje hlavní stať. Ložiskem práce jsou její kapitoly 2 a 3, které obsahují zhodnocení aktuální právní úpravy ve světle dostupné literatury a judikatury. Kapitola 2 hodnotí českou právní úpravu po rekodifikaci, přičemž kriticky nazírá na starší judikaturu a doposud dostupnou literaturu a vyvozuje z ní závěry aplikovatelné na současnou legislativní situaci v České republice. Kapitola 3 se pak věnuje německé právní úpravě, poukazuje na její rozdílnosti oproti vnímání neoprávněné stavby v českém právním systému, přičemž na základě tohoto srovnání se autorka snaží vyvozovat další argumentaci vztahující se k české právní úpravě neoprávněné stavby a souvisejících právních institutů. Autorka se rovněž zamýšlí nad návrhy a úpravami de lege ferrenda, které následně shrnuje v závěru práce, ve kterém rovněž vyhodnocuje hlavní rozdíly české a německé právní úpravy neoprávněných staveb. Z práce pak vyplývají jednotlivé legislativou nevyřešené otázky a problémy, pro které autorka nabízí odůvodněné řešení, zda se pak další praxe a odborná veřejnost s autorkou shodnou, nelze předjímat. Minimálně však tato práce obsahuje argumentační základ pro další diskuze, které budou bezpochyby na téma neoprávněných staveb a souvisejících právních témat probíhat, a to na různých úrovních.
Abstract:
ABSTRACT This thesis deals with legal relations arising from illegal structures at the level of private law. In view of the fundamental changes brought to private law by Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, the author submits a critical view of the existing jurisprudence and current doctrines and opinions in literature, and, looking for German judicial practice and literature, seeks appropriate interpretative instructions, which are applicable to current legislation. The author also uses conclusions relating to the 1964 Civil Code and, in particular, to General Civil Code (ABGB), which are also applied in the Czech Republic and which is a great source of inspiration for the current legal regulation. The main chapter begins after the introduction in Chapter 1. The focus of this work lies in Chapters 2 and 3, which contain an assessment of the current legislation in light of the available literature and jurisprudence. Chapter 2 evaluates the Czech legal regulation after recodification, criticizing older case law and literature available so far and drawing conclusions from it which are applicable to the current legislative situation in the Czech Republic. Chapter 3 then deals with the German legal framework and points out its differences in relation to the perception of an unauthorized building in the Czech legal system. On the basis of this comparison, the author works to formulate further arguments relating to the Czech legal regulation of illegal structures and related legal institutes. The author also contemplates the proposals and modifications de lege ferrenda, which she summarizes at the end of the work, which also assesses the main differences between the Czech and German legal regulations of illegal structures. From the work, the individual legislation then tackles unresolved issues and problems for which the author offers a reasoned solution; whether or not other practice and the professional public agree with the author cannot be anticipated. At minimum, however, this work provides grounds for further discussions that will undoubtedly take place on different levels on the topic of illegal structures and related legal issues.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Martina Pumprlová 1.21 MB
Download Abstract in czech JUDr. Martina Pumprlová 183 kB
Download Abstract in english JUDr. Martina Pumprlová 78 kB
Download Supervisor's review JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 122 kB
Download Opponent's review JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 227 kB
Download Defence's report 162 kB