velikost textu

Ženy po nádorovém onemocnění prsu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženy po nádorovém onemocnění prsu
Název v angličtině:
Women after tumor disease
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Iarmila Mlezyva
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
175448
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Karcinom prsu, kvalita života, psychosociální aspekty nádorového onemocnění
Klíčová slova v angličtině:
Breast cancer, quality of life, psychosocial aspects of tumor
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce „Ženy po nádorovém onemocnění prsu“ se věnuje vlivu na vybrané aspekty psychosociálního života žen, které prodělaly rakovinu prsu. Teoretická část popisuje karcinom prsu, příčiny vzniku rakoviny, incidenci, představuje klasifikaci nádorů a rizikových faktorů, uvádí strategii prevence a seznamuje čtenáře se symptomatologii a kvalitou života. Dále se věnuje vybraným současným terapiím v léčbě karcinomu prsu. V praktické části diplomové práce jsou prezentované čtyři rozhovory, které byly základem analýzy a interpretace výzkumného šetření. Cílem této diplomové práce je zjistit, jaký vliv má rakovina na vybrané psychosociální aspekty života žen, které toto onemocnění prodělaly. Dále jsem se pokusila zjistit, jaké potíže způsobuje rakovina v oblasti rodinného života, jaký vliv má rakovina na zaměstnání, jaký vliv má rakovina na psychický stav a jaký faktor nejvíce znesnadňoval období léčby. Ke splnění cílů byla zvolená metoda kvalitativního výzkumu. K výzkumnému šetření byly použity techniky polostrukturovaného rozhovoru, analýzy lékařské dokumentace a vlastního pozorování. KLÍČOVÁ SLOVA Karcinom prsu, kvalita života, psychosociální aspekty nádorového onemocnění
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The master’s thesis Women after breast cancer describes the influence of breast cancer on some aspects of the psychosocial life of affected women. In the theoretical part, the author describes the breast cancer, its causes, incidence, presents classification of tumors and risk factors, introduces strategies for prevention and makes the reader aware of symptoms and the quality of life of sufferers. Furthermore, the author analyzes contemporary therapies for the treatment of breast cancer. The empirical part of the master’s thesis includes four interviews that serve as the basis for analysis and interpretation of the research. The goal of this thesis is to understand what influence breast cancer has on some of the psychosocial aspects of life of women that suffered from it. The author also investigates what obstacles the breast cancer causes within family life, its influence on work, the psychological state of the victims and what factors created the most difficulties during patients’ treatment. The author chose the method of qualitative research, and the techniques of semi–structured interview, analysis of medical documentation and self–observation. KEYWORDS Breast cancer, quality of life, psychosocial aspects of tumor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iarmila Mlezyva 851 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iarmila Mlezyva 193 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iarmila Mlezyva 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB