velikost textu

Koupě obchodního závodu - komparace českého a německého práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koupě obchodního závodu - komparace českého a německého práva
Název v angličtině:
Purchase of commercial establishment - a comparison of Czech and German law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Libuše Dočekalová
Vedoucí:
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Id práce:
175428
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obchodní závod, Koupě závodu, Komparace českého a německého práva
Klíčová slova v angličtině:
Commercial establishment, Purchase of commercial establishment, Comparison of Czech and German law
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje srovnání české a německé právní úpravy koupě obchodní- ho závodu cestou asset deal. Konkrétně se práce zabývá pojetím obchodního závodu z pohledu českého a německého práva, upozorňuje na rozdílné fungování mechanismu převo- du závodu i nabývání vlastnického práva k němu a v neposlední řadě se zaměřuje na zhodno- cení a komparaci postavení a rizik kupujícího a třetích stran při koupi obchodního závodu. První část práce rozebírá definici a vymezení obchodního závodu podle českého práva, vysvětluje jeho podstatu a povahu v právu německém, a to s přihlédnutím k tomu, že německé právo nezná legální definici obchodního závodu. V závěru kapitoly jsou pak vysvětleny po- dobné aspekty chápání závodu a zároveň je upozorněno na všechny rozdíly podstaty závodu v českém a německém právu. Druhá část diplomové práce se zabývá obchodním závodem jakožto objektem koupě, a to komparativní metodou. Věnuje se analýze dvou odlišných konstrukcí převodu obchodního závodu, přičemž dle českého práva se jedná o převod celku, který je porovnáván s převodem závodu jakožto souhrnu jednotlivých položek cestou singulární sukcese. Třetí část práce má za úkol vymezit, v jakém postavení se při koupi obchodního závo- du ocitá kupující, poukázáno je především na riziko převzetí dluhů náležejících k obchodnímu závodu a na převzetí vadného plnění. Vzhledem k tomu, že transakce se dotkne i věřitelů a dlužníků prodávajícího, tak zhodnocuji jejich pozici při prodeji obchodního závodu. Poukazu- ji na možná rizika, která všem těmto osobám hrozí, a nastiňuji, jak je zákon zmírňuje a chrání tak jejich postavení v rámci transakce. Cílem práce je pak poukázat na odlišné možnosti způsobu chápání jednoho právního objektu v různých právních řádech a zároveň zanalyzovat dvě odlišné konstrukce převodu. Každá z nich má určité výhody a naopak jisté nedostatky, přínosem komparace je možnost přinést nové pohledy na problematiku koupě obchodního závodu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis compares assets deals under Czech and German law. It provides an analysis of the concept of a business undertaking from the point of view of Czech and German law, draws attention to the various transfer mechanisms of a business undertaking, and assesses and compares the position and risks of the purchaser and third parties when buying a business. The first part of the thesis defines the concept of a business undertaking under Czech law and explains its nature under German law, taking into account that German law has no legal definition of a business undertaking. The chapter concludes with an explanation of the similar aspects of the understanding of a business undertaking in both countries, while also highlighting the differences under Czech and German law. In the second part of the thesis, business undertakings as an object of purchase are examined by means of a comparative method. An analysis of the two different ways of structuring the transfer of a business undertaking is provided: transfer of the whole business undertaking vs its transfer as an aggregate of individual items through a singular succession. The third part of the thesis is dedicated to the position of the purchaser, focussing mainly on the risk of assumption of debts pertaining to the business undertaking and the assumption of defective performance. As the transaction affects the seller's creditors and debtors, their position when selling a business is also evaluated. The possible risks for these persons are pointed out and the ways in which the law reduces those risks and protects the position of these persons within the transaction is outlined. This thesis aims to highlight the different ways of understanding one legal object in two different jurisdictions, while also analysing two different structures of the transfer of business undertakings, each of which has certain advantages and disadvantages. This comparison should bring new insights into the issue of buying a business undertaking.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Libuše Dočekalová 675 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Libuše Dočekalová 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Libuše Dočekalová 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 152 kB