velikost textu

Možnosti využití projektivní metody PFT ve screeningu autoimunitních onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti využití projektivní metody PFT ve screeningu autoimunitních onemocnění
Název v angličtině:
The possibility of using projective method PFT in screening for autoimmune diseases.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Šilha
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Oponent:
PhDr. David Čáp
Id práce:
175405
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (M7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autoimunita|autoimunitní nemoci|roztroušená skleróza|autoagrese|autoagresivita|frustrační tolerance|Rosenzweigův obrázkově-frustrační test (PFT)
Klíčová slova v angličtině:
Autoimmunity|autoimmune diseases|multiple sclerosis|autoaggression|autoaggressiveness|frustration tolerance|Rosenzweig Picture-Frustration Test (PFT)
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vztahem mezi autoimunitními procesy na biologické úrovni (skrze prokázané neurologické autoimunitní onemocnění – roztroušenou sklerózu) a možnými autoagresivními procesy na úrovni duševní. Práce je členěna do několika bodů. Nejprve se zabývá imunitou člověka v obecné rovině. Začátek této diplomové práce seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími imunitními pojmy, autoimunitou a principem chorob tohoto systému. Poté je popsána agrese z psychologického hlediska, do kterého zapadá rozdělení na agresi a autoagresi. Na to navazují kapitoly o projektivní psychodiagnostice s přihlédnutím ke zjišťování různých forem agresivity. Následně se tato práce zaměřuje konkrétně na studium případných autoagresivních projevů u pacientů trpících nejrozšířenější autoimunitní chorobou CNS, roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Druhá polovina práce popisuje autorem provedený výzkum na toto téma.
Abstract v angličtině:
Summary: This diploma thesis deals with the relation between autoimmune processes at biological level (through proven neurological autoimmune disease - multiple sclerosis) and possible autoaggressive processes at the mental level. It is divided into several points. The first one introduces human immunity in general. The first part is followed by immune system description, including autoimmunity and the principle of diseases of this system. Thereafter, psychological aggression is described, in which the division into aggression and auto- aggression fits. This is followed by chapters on projective psychodiagnostics taking into account the detection of various forms of aggression. Then, the thesis focuses on the study of possible auto-aggressive manifestations in patients suffering from the most widespread neurological autoimmune disease, multiple sclerosis. The second half of the thesis describes the author's research on this topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Šilha 2.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Šilha 787 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Šilha 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Šilha 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Čáp 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 153 kB