velikost textu

Vojenské výsadky ze Sovětského svazu na Žďársku a Novoměstsku. Příspěvek k dějinám partyzánského odboje na území Protektorátu Čechy a Morava v letech 1944-1945

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vojenské výsadky ze Sovětského svazu na Žďársku a Novoměstsku. Příspěvek k dějinám partyzánského odboje na území Protektorátu Čechy a Morava v letech 1944-1945
Název v angličtině:
Military Airdrops from the Soviet Union in Žďársko and Novoměstsko. Contribution to the Partisan Resistance in Protectorate of Bohemia and Moravia in 1944-1945
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Vlasta Kynclová
Oponenti:
doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Id práce:
175393
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Druhá světová válka, Protektorát Čechy a Morava, Žďársko, Novoměstsko, partyzánský odboj, partyzánské oddíly, Mistr Jan Hus, Jan Kozina, Kirov, Zarevo, Stas, Vpřed – Orel
Klíčová slova v angličtině:
The Second World War, Protectorate Bohemia and Moravia, Žďársko, Novoměstsko, Partisan Resistance, Partisans’ Units, Master Jan Hus, Jan Kozina, Kirov, Zarevo, Stas, Vpřed – Orel
Abstrakt:
Rigorózní práce analyzuje partyzánské hnutí za druhé světové války v regionech Žďársko a Novoměstsko v letech 1944-1945. Věnuje se vymezení pojmu partyzán vzhledem k řešené problematice. Dále předkládá postoje nacistického Německa a Sovětského svazu k partyzánskému odboji a nastiňuje tento typ rezistence na východní frontě. Její nedílnou součástí je také zmapování vývoje odbojových organizací ve zkoumané oblasti. Poslední dvě kapitoly práce klasifikují celkovou činnost partyzánských výsadků a vymezují typologii partyzánů v Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis analyzes the partisan movement during World War II in the regions of Žďársko and Novoměstsko in the years 1944–1945. It defines the concept of the „partisan“ with regard to the matter in question. It further outlines the positions of Nazi Germany and the Soviet Union on partisan resistance and comments on this type of resistance activity on the Eastern Front. Integral to this thesis is also a survey into the development of resistance organisations in the region of interest. The last two chapters classify the overall activity of partisan airdrops and divide the partisans in the Protectorate of Bohemia and Moravia during World War II into different categories. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vlasta Kynclová 682 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vlasta Kynclová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vlasta Kynclová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 532 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. 207 kB