velikost textu

Potrat z racionálního hlediska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potrat z racionálního hlediska
Název v angličtině:
Rational View of Abortion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Víšková
Vedoucí:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Oponent:
ThLic. Petr Štica, Th.D.
Id práce:
175347
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
potrat, druhy potratu, postabortivní syndrom, nechtěné děti, spor o status embrya
Klíčová slova v angličtině:
abortion, sorts of abortion, abortion and mental health, unwanted children, the dispute over the status of the embryo
Abstrakt:
Potrat z racionálního hlediska Anotace Diplomová práce „Potrat z racionálního hlediska“ se pokouší objasnit potrat z racionálního hlediska. Náboženské hledisko nebylo hlavním tématem práce, ale práce ho neopomíjí a je mu věnována samostatná kapitola. Snaží se najít odpověď na otázku: Je možné považovat potrat za morální, a pokud ano, za jakých podmínek? Práce se pokouší objasnit různé pohledy na potrat jak v České republice, tak v zahraničí. Kromě toho se také zabývá lékařským hlediskem i různými druhy a způsoby potratu. Snaží se poukázat i na historický vývoj názoru na potrat a najít základy tohoto problému. Snahou je poukázat nejen na morální aspekty, ale i na pocity žen podstupujících potrat a různé následky, které mohou nastat. Závažnou kapitolou je postabortivní syndrom, který ale není přijat jako lékařská diagnóza spojená s psychickými následky potratu. Práci doplňuje krátký dotazník poukazující na názory a zkušenosti některých žen. Klíčová slova potrat, druhy potratu, postabortivní syndrom, nechtěné děti, spor o status embrya
Abstract v angličtině:
The rational aspect of abort Abstract The Diploma thesis „The rational aspect of abort“ try to clarification rational aspect of abort. However a religious viewpoint is not the main topic of this thesis, author doesn’t leave it out and one separate chapter of this work is dedicated to it. Author endeavours to find an answer whether it is possible to consider an abort to be ethical and in what conditions. The thesis is trying to explain various aspects of abort in Czech Republic as well as abroad, it is also following a medical view-point and various executive methods of aborts. There is an aspiration to refer to the historical advancement of abort opinion and to resolve an origin of this problem. Disposition of this work is to disclose not only the moral aspects but also the feelings of the woman experiencing an abort including after-effects on her. The important chapter there is the postabortal syndrome which is not accepted as a medical diagnosis associated with psychological effects of abort. There is a short questionaire inserted in the thesis which refers to some women’s opinions and experiences. Keywords abortion, sorts of abortion, abortion and mental health, unwanted children, the dispute over the status of the embryo
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Víšková 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Víšková 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Víšková 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 557 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Petr Štica, Th.D. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 152 kB