velikost textu

Křesťanské motivy v poetice románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vzkříšení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Křesťanské motivy v poetice románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vzkříšení
Název v angličtině:
Christian motives in poetics of a novel Resurrection from Leo Tolstoy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Larysa Bojková
Vedoucí:
Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Oponent:
PaedDr. Antonín Hlaváček
Id práce:
175338
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-RJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ruská literatura, 19. století, Tolstoj, křesťanství, pravoslaví, evangelium, pokání, vzkříšení
Klíčová slova v angličtině:
Russian literature, 19th century, Tolstoy, Christianity, Orthodox Christianity, gospel, penitence, ressurection
Abstrakt:
Resumé Tématem bakalářské práce jsou Křesťanské motivy v poetice románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vzkříšení. Cílem práce bylo sledovat přístup autora ke křesťanskému učení v románu. První část práce nastínila historii pravoslavné církve v Rusku, její dogmata a tradice. Dále se zabývá Tolstého pojetím křesťanského učení a z něj vyplývající ideu nenásilí a neprotivení se zlu zlem. Další část práce se věnovala románu Vzkříšení. Zjišťovala, jak jsou hlavní ideová východiska v románu vyjádřena. Analýza textu ukázala autorův negativní pohled na soudní systém. Práce vystihla body, ve kterých Lev Nikolajevič Tolstoj vidí jeho nemorálnost a neefektivnost. Z analýzy vychází, že má soudní systém rozsáhlé negativní účinky na soudce, advokáty i všechny ostatní účastníky soudních řízení a osob součinných při výkonu trestů. Zákon podle Tolstého není schopen spravedlivě potrestat zločince. Život odsouzených v nápravných zařízeních zcela znemožňuje nápravu. Rozřešení tohoto morálního a sociálního problému vycházející z Matoušova evangelia bylo zjištěno v závěru románu. Dalším cílem práce byla analýza vývoje hlavních postav. U Maslovové i Něchljudova byl zjištěn dobrý duchovní stav do společně strávené noci. Poté lze u Maslovové pozorovat prudký obrat k nemorálnímu způsobu života. V Něchljudově případě měla zvláště demoralizující vliv vojenská služba. Duchovní degradace obou hrdinů je ukončena jejich opětovným setkáním. Obnova duchovního života probíhá u hrdinů různým způsobem, ale probíhá u obou. Analýza textu ukázala, že obě hlavní postavy postupně nabývají lásku k bližním a touhu po morálním životě. Oba znovu začínají duchovně žít a lze říci, že jsou vzkříšeni k nové životu. Maslovová k životu plného lásky a vysokých morálních standardů po boku Simonsona, Něchljudov k životu podle Písma a pro boj za nenásilí a bratrskou lásku mezi lidmi.
Abstract v angličtině:
Резюме Темой бакалаврской работы являются Христианские мотивы в поэтике романа Лва Николаевича Толстого Воскресение. Целю работы было исследовать в романе подход автора к христанскому учению. Первая часть работы очертила историю православной церкви в России, ее догматы и традиции. Дальше исследовалась Толстого концепция христианского учения и из нее исходящая идея ненасилия и непротивления злу злом. Следующая часть работы знанималась романом Воскресение. Исследлвалось, какие основные идейные основы в романе выражены. Анализ текста показал негативный взгляд автора на судебную систему. Работа постигает пункты, в которых Лев Наколаевич Толстой видит их аморальность и неэффективность. Из анализа исходит, что судебная система негативно влияет на судьей, адвокатов и всех остальных участников судебных рабирательств а также людей участвующих в произведении наказаний. Закон по мнению Толстого не способен справедливо наказать преступников. Жизнь звключенный в исправительных учреждениях полностью лишает их возможности исправиться. Решение этой моральной и социальной проблемы исходит из Евангелия от Матфея и оно было выявлено в заключении романа. Следующей целью работы был анализ развития главных героев. У Масловы и у Нехлюдова обнаружено хорошее духовное состояние до совместно проведенной ночи. После этого у Масловой наблюдаем резкий поворот к безнравственности. В случае Нехлюдова особенно сильное развратное влияние имела военная служба. Духовная деградация обоих героев прекращается их вторичной встречей. Обновление духовной жизни у героев происходит по разному, но происходит. Анализ текста выявил, что оба героя постепенно приобретают любовь к ближним и жажду моральной жизни. Они вновь начинают духовно жить и можно сказать, что воскресают для новой жизни. Маслова для жизни полной любви и высоких моральных стандартов рядом с Симонсоном, Нехлюдов к жизни по Писанию и для борьбы за непротивление и братскую любовь среди людей.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Larysa Bojková 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Larysa Bojková 420 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Larysa Bojková 420 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. 428 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Antonín Hlaváček 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 152 kB