velikost textu

Právní a ekonomické aspekty řízení neziskových sportovních organizací v ČR ve srovnání se zahraničím

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní a ekonomické aspekty řízení neziskových sportovních organizací v ČR ve srovnání se zahraničím
Název v angličtině:
Legal and economic aspects of management of non-profit sports organizations in the Czech Republic compared to other country
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alžběta Novotná
Vedoucí:
doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Šíma
Id práce:
175331
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neziskový sektor, nezisková sportovní organizace, občanské sdružení, spolek, komparace
Klíčová slova v angličtině:
non-profit sector, non-profit sport organization, civil association, an association, comparation
Abstrakt:
Abstrakt Název: Právní a ekonomické aspekty řízení neziskových sportovních organizací v ČR ve srovnání se zahraničím Cíle: Cílem práce je porovnání podstatných právních a ekonomických aspektů řízení neziskových sportovních organizací v ČR a na Slovensku. Podpůrným cílem je popis současného stavu fungování vybraných neziskových sportovních organizací v ČR a SR. Metody: K dosažení cílů je využita metoda analýzy dokumentů a metoda komparace. Metoda analýzy dokumentů je aplikována na popis současné podoby právních a ekonomických aspektů řízení neziskových sportovních organizací v ČR a na Slovensku. Metodou komparace je prostřednictvím zvolených srovnávacích kritérií porovnána situace neziskových sportovních organizací v obou těchto zemích. Výsledky: V závěrečné části práce jsou z pohledu právních a ekonomických aspektů řízení popsány podobnosti a odlišnosti mezi neziskovými sportovními organizacemi typu spolku v ČR a typu občanského sdružení v SR. Výsledkem práce je jednak určení silných stránek fungování neziskových sportovních organizací v ČR a v SR a zároveň doporučení pro zavedení změn v obou těchto zemích. Klíčová slova: neziskový sektor, nezisková sportovní organizace, občanské sdružení, spolek, komparace
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Legal and economic aspects of management of non-profit sports organizations in the Czech Republic compared to other country Objectives: The aim of the thesis is to compare the important legal and economic aspects of management of non-profit sport organizations in the Czech Republic and Slovakia. The subsidiary objective is to describe the current state of functioning of selected non-profit sports organizations in the Czech Republic and the Slovak Republic Methods: In order to achieve the objectives the method of document analysis and the comparison method is used in this thesis. The method of document analysis is applied to describe the current form of legal and economic aspects of management of non-profit sports organizations in the Czech Republic and Slovakia. The comparative method is used through selected comparative criterias to draw a comparison between the situation of non-profit sports organizations in both countries. Results: In the final part of the thesis the similarities and differences between non-profit sport organizations of the type of association in the Czech Republic and type of civic association in the Slovak Republik are described from the point of view of legal and economic aspects of management. The results of the final thesis consist of defining the strengths of the functioning of non-profit sport organizations in the Czech Republic and the Slovak Republic, as well as recommendations for introducing changes in these two countries. Keywords: non-profit sector, non-profit sport organization, civil association, an association, comparation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Novotná 1.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alžběta Novotná 525 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Novotná 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Novotná 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 402 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Šíma 604 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 152 kB